Filosofi

Gjennom tenkning, resonnering og argumentasjon søker filosofi å besvare grunnleggende spørsmål om verden og menneskets plass i den. Noen av filosofiens spørsmål er: Hvordan bør vi leve? Hvordan kan vi vite noe? Hvordan bør vi tenke?

Filosofi er også et interdisiplinært fag. I vitenskapenes historie var mange fag tidligere forstått som deler av filosofien. Disse fagene har etter hvert utviklet egne metoder, og dermed selvstendighet. Men fortsatt er det grunnleggende filosofiske spørsmål knyttet til disse fagene. Dette er spørsmål som eksempelvis knytter seg til vitenskapsfilosofi, rettsfilosofi og kunstfilosofi.

De ansatte ved Senter for filosofi både forsker og underviser i allmenne filosofiske spørsmål, så vel som interdisiplinære.

Senteret tilbyr undervisning til mange av Høgskolen i Innlandets fakulteter. På bachelornivå undervises det i Examen philosophicum, Examen facultatum, kulturfilosofi og etikk. På master- og ph.d.- nivå innen vitenskapsfilosofi og etikk.

I undervisning jobber senteret ut fra prinsippet om opplevd relevans slik at studenter og andre forstår filosofiens betydning for deres egne liv som både samfunnsmedlemmer og fagpersoner.