Anvendt økologi og landbruk

Hedmark er landets største jordbruks- og skogbruksfylke. Vi ligger derfor midt i smørøyet for å forske på anvendt økologi og landbruksfag.

Studentaktiv forskning: Våre studenter på Bachelor, master og ph.d.-nivå deltar i forskningsprosjekter

Studentaktiv forskning: Våre studenter på bachelor, master og ph.d.-nivå deltar i forskningsprosjekter

Studentaktiv forskning: Våre studenter på bachelor, master og ph.d.-nivå deltar i forskningsprosjekter

Vår forskning er nært knyttet til våre utdanninger innen bærekraftig bruk av jord-, skog og utmarksarealer, og våre studenter på bachelor, master og ph.d.-nivå deltar aktivt på våre forskningsprosjekter.

Anvendt økologi er et strategisk forskningsområde i høgskolen. Med anvendt økologi mener vi at vi skal bruke økologisk kompetanse for å høste av biologiske råvarer i et langsiktig økologisk og økonomisk perspektiv.

Siden vår forskning skal være anvendbar samarbeider vi ofte aktører fra samfunns- og arbeidsliv, i nasjonale og internasjonale nettverk. Evenstad vilt- og næringssenter driver også med mye forskning og utvikling i samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. Avdelingen forvalter forskerskolen International Research School in Applied Ecology ( www.irsae.no) med 16 partnere fra Europa og over 100 ph.d.-studenter.

Innen anvendt økologi forsker altså på økologi, produksjon og forvaltning av biologiske ressurser i jord-, skog og utmarksarealer. Dette kan være kulturplanter, husdyr, skog, vilt og fisk. Innenfor vilt- og fiskeressursene har vi forskergrupper som jobber med småvilt, hjortevilt, rovvilt, fisk, økosystemer, viltmedisin og tropisk økologi og landbruk. Fordi vi må over på fornybare ressurser er en del av vår satsing nå fokusert på en bærekraftig produksjon av biologiske råvarer med tanke på å utvikle bioøkonomien.

Les mer om anvendt økologi i denne fagfellevurderte artikkelen fra professor Harry P. Andreassen "Anvendt økologi"