Undervisning og læring i kroppsøving

Forskergruppen Teaching and Learning in Physical Education (TLPE) sine forskningsområder er skolefaget kroppsøving og kroppsøvingslærerutdanning.

Vi er opptatt av problemstillinger som omhandler undervisning og læring innen disse to kontekstene.

Målet med forskningen er å bidra til kunnskapsutvikling som kan utvikle praksis, til det beste for elever i skolen og studenter under utdanning.

Ved siden av å publisere i vitenskapelige kanaler ønsker vi også at våre forskningsresultater skal nå ut til publikum utenfor akademia, derfor formilder vi vår forskning jevnlig på bloggen kroppsøvingsforskning.no.

Forskningsgruppen arrangerer også årlig en to-dagers metodekonferanse innen kroppsøvingsforskning.  Temaet i 2018 var aksjonsforskning. I 2019 er tematikken observasjon som metode i kroppsøvingsforskning, mens vi i 2020 setter fokus på analyse av kvalitative data.

Forskergruppen har ambisjoner om å:

  • være en viktig kunnskapsformidler av kvalitativt god forskning innen kroppsøving og kroppsøvingslærerutdanning, nasjonalt og internasjonalt
  • drive forskning for og sammen med praksisfeltet, både i skolen og UH-sektoren
  • være politisk engasjert ved HINN og i samfunnet forøvrig på vegne av kroppsøvingsfeltet
  •  være en bærebjelke i det idrettsvitenskapelige miljøet ved HINN
  • bidra til forskningsbasert utdanning innen kroppsøvingsfeltet ved HINN

 

Aktuelle forskningsprosjekter