Skal stikke ut en ny likestillingskurs

En fersk rapport fra Høgskolen i Innlandet om likestilling i maritime næringer gjør at fiskeri- og havministeren innkaller næringen til møte.

Bilde av lastebåt på havet full av containere

Det er et stykke igjen til full likestilling i maritime næringer, ifølge en ny rapport fra Høgskolen i Innlandet bestilt av nærings- og fiskeridepartmentet.

Foto: Colourbox

Nærings- og fiskeridepartementet ga i januar 2022 Høgskolen i Innlandet i oppdrag å kartlegge status for mangfold og kjønnslikestilling i maritim næring.

Studien hadde som formål å skaffe til veie kunnskap om likestilling, mangfold og inkludering bredt i norsk maritim næring med et særlig fokus på kjønnslikestilling.

Rapporten som er klar nå belyser hvilke faktorer som fremmer og hvilke som hindrer likestillingen, og skal inngå i kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med regjeringens maritime likestillingsstrategi. 

Utfordringer i næringen

Rapporten, som er utarbeidet av Østlandsforskning viser at maritim næring har utfordringer som hindrer likestilling og mangfold.

Kvinneandelen blant de som jobber om bord på skip ligger på 11%, mens kvinneandelen blant den bredere maritime næringen (leverandør, sjøfart transport, tjenester, og verft) ligger på 21%.  

Kvinner tjener generelt mindre enn menn i maritim sektor, også når det kontrolleres for utdanning, stillingstittel og alder.

Forskjellene er størst innen sjøfart og transport. I verftssegmentet er det betydelig mindre forskjeller. Utover dette ser det ikke ut til å være noe tydelig mønster i lønnsforskjeller mellom skip og land eller mellom segmenter.

Bilde av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran foran en fiskebåt
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran er opptatt av å ta tak i temaet likestilling i maritime næringer. (Foto: NFD)

Kvinneandelen blant studenter er relativt stabil på ca. 20% innen universitets- og høgskolesektoren, men store variasjoner innenfor enkelte studier og fra år til år. Innenfor høyere yrkesfaglig utdanning er det hovedsakelig en stigende trend, med større andel kvinnelige søkere.

Forskerne anbefaler systematisk og målrettet arbeid over tid for å fremme likestilling og mangfold i maritim næring.

– Dette er en viktig rapport på et område det har vært viktig for meg å bidra til positiv endring på. Denne studien er et sentralt bidrag for å få et mer helhetlig overblikk og vil utgjøre en vesentlig del av faktagrunnlaget for regjeringens kommende likestillingsstrategi, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran i en pressemelding.

Innkaller til møte

Rapporten fra HINN, som ble sluppet på den internasjonale kvinnedagen for maritim næring, viser at både strukturelle, kulturelle og praktiske barrierer kan forklare hvorfor ikke flere kvinner jobber i denne næringen.

Dette er fiskeri- og havministeren opptatt av skal bli bedre.

– Bevissthet rundt likestilling i alle næringer er viktig, og spesielt der kjønnsbalansen er skjev. Det er et stykke igjen for å oppnå en likestilt maritim næring, både generelt og med tanke på trakassering, som vi har nulltoleranse for.

Nå skal Bjørnar Skjæran invitere til innspillmøte med partene i næringen for å diskutere rapporten og regjeringens arbeid med en maritim likestillingsstrategi.

– Mange av tiltakene som anbefales i rapporten vil næringen selv måtte ta tak i, og her skal jeg bidra. Derfor er jeg opptatt av å samle partene for å diskutere hvordan vi sammen kan løftet disse spørsmålene og hvordan vi bør gå frem for å bedre situasjonen, både på kort og lang sikt. Jeg vil ta et initiativ til et slikt møte før sommeren, sier Skjæran.

Kontakt:

Bilde av Lisa Knatterud Wold
Forsker
E-post
lisa.wold@inn.no
Telefon
+47 62 43 00 97

Bilde av Deniz Akin
Forsker
E-post
deniz.akin@inn.no
Telefon
+47 62 43 05 88

Bilde av Aleksander Bern
Forsker
E-post
aleksander.bern@inn.no
Telefon
+47 62 43 03 32

Bilde av Tonje Lauritzen
Instituttleder
E-post
tonje.lauritzen@inn.no
Telefon
+47 61 28 84 57

Bilde av Line Marie Tholstrup
Forsker
E-post
line.tholstrup@inn.no
Telefon
+47 62 43 03 43

Emneord: maritim næring, likestilling Av Ole Martin Ringlund
Publisert 19. mai 2022 10:43 - Sist endret 19. mai 2022 15:04