Language: NOR | ENG

Opptaksavtalen

Opptaksavtalen regulerer ph.d.-kandidaten, veileder og HINNs rettigheter og plikter i avtaleperioden.

Når du har fått opptak på ph.d.-program ved HINN vil du få tilsendt en avtale om opptak i to eksemplarer. Den første delen av avtalen (del A) er mellom ph.d.-kandidat og HINN (representert ved ph.d.-leder). Den andre delen (del B) er en avtale om veiledning. Denne skal signeres av ph.d.-kandidaten og veileder(e).

Ph.d.-kandidater med finansiering fra, eller andre bidrag fra en ekstern part får tilsendt en egen avtale mellom kandidaten, ph.d.-programmet og den eksterne part (del C).

Avtalen skal signeres av alle parter. Et signert eksemplar sendes til ph.d.-koordinator, mens  kandidaten beholder det andre signerte eksemplaret selv.

Opptaksperioden

I avtalen om opptak fastsettes avtaleperioden med startdato og sluttdato. Disse er normalt like med startdato og sluttdato for finansieringen av utdanning. Ved lovhjemlede avbrudd forlenges avtaleperioden tilsvarende. HINN kan forlenge avtaleperioden etter begrunnet søknad. Ved innvilget forlengelse kan høgskolen sette ytterligere betingelser til forlengelsen.

Etter avtaleperiodens utløp opphører partenes rettigheter og plikter i henhold til ph.d.-avtalen, slik at ph.d.-kandidaten kan miste sin rett til veiledning, kursdeltakelse og tilgang til Høgskolen i Innlandets infrastruktur. Kandidaten kan likevel søke om å få levere inn avhandlingen til bedømmelse for ph.d.-graden. Avhandlingen må leveres innen 8 år fra starttidspunkt ellers mister kandidaten retten til å disputere ved ph.d.-programmet.

Kandidaten og høgskolen kan avtale at ph.d.-utdanningen avsluttes før avtalt tid. Det kan skje ved frivillig avslutning eller tvungen avslutning.