Language: NOR | ENG

For søkere med annen finansiering

Dersom du søker om opptak på ph.d.-program med annen finansiering enn stipendiatstilling ved HINN, må du dokumentere denne når du søker om opptak. Finansieringen skal gjelde for hele opptaksperioden (tre år) og alle økonomiske forhold knyttet til doktorgradsstudiet skal avklares mellom finansierende part og HINN før søknad om opptak kan godkjennes.

HINN krever normalt at ekstern finansiering dekker et beløp tilsvarende Forskningsrådets rundsumbevilgning for finansiering av doktorgradsstipendiater. Dette inkluderer lønn, arbeidsgiveravgift, sosiale kostnader, driftsmidler og midler til utenlandsopphold. For alle søkere som ikke er fullfinansiert gjennom stipendordninger, kreves det dokumentasjon for at minst 50 prosent av arbeidstiden under doktorgradsstudiet kan benyttes til forskerutdanning og at minst ett år kan avsettes til fulltidsstudier.

Det er løpende opptak til alle ph.d.-programmene ved HINN. Det stilles for øvrig de samme kravene til forkunnskaper og søknadens innhold til deg som har ekstern finansiering som til de som er tilsatte som stipendiater ved HINN. 

Se øvrig opptaksinformasjon