Language: NOR | ENG

Oppstart på ph.d.-program

For å få opptak på HINNs forskerutdanninger må du ha mastergrad og du må ha finansiering for de tre årene utdanningen tar. Du må også dokumentere krav til forkunnskap og finansiering, samt utarbeide en utdanningsplan og en prosjektbeskrivelse.

Forkunnskapskrav

For å bli tatt opp på et doktorgradsprogram må du ha en sterk faglig bakgrunn fra ditt tidligere studium, det vil si gjennomsnittskarakteren skal normalt være B eller bedre fra masterstudiet (120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning. Utregning av snittkarakteren skal vektes med studiepoengene for hvert emne og for masteroppgaven. Dersom du har utdannelse fra utlandet kan du selv kontakte NOKUT for godkjenning av utdanningen, alternativt vil en tilsvarende vurdering bli gjort i forbindelse med søknadsprosessen.

I tilfeller der utdanningen er godkjent med bruk av karakterene bestått/ikke bestått, tas søkeren opp etter individuell vurdering.

Finansiering av utdanningen

Ved søknad om opptak må du dokumentere hvordan forskerutdanningen og doktorgradsprosjektet skal finansieres. Svært mange av HINNs ph.d.-kandidater er tilsatte ved høgskolen i stipendiatstillinger. Ledige stipendiatstillinger lyses ut under ledige stillinger ved HINN. Alle søknader til stipendiatstilling foregår via portalen JobbNorge. Utlysningsteksten, søknadsskjema og fakultetets retningslinjer vil spesifisere hva som kreves av dokumentasjon ved de ulike søknadene. Les mer om opptaksprosessen for stipendiater ved HINN her.

Det er også mulig å søke om opptak til forskerutdanningen med annen finansiering. Du kan oppnå finansiering gjennom ulike stipend og legatordninger. Forskningsrådet tilbyr støtte til virksomheter i privat og offentlig sektor med ansatte som ønsker å ta doktorgrad. For mer informasjon se disse ordningene hos Forskningsrådet: 

Søknad om opptak på ph.d.-program skal inneholde:

Dokumentasjon for den utdanningen og/eller arbeidserfaringen som skal ligge til grunn for opptaket (oftest vitnemål og CV) samt dokumentasjon på finansiering.

Søkere til ph.d.-program i profesjonsrettet lærerutdanning benytter eget skjema på programmets nettside.

Prosjektbeskrivelse som omfatter:

  • faglig redegjørelse for forskningsprosjektet (prosjektbeskrivelse)
  • dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser
  •  planer for opphold ved annen institusjon, herunder utenlandske
  •  plan for faglig formidling
  •  opplysninger om eventuelle immaterielle restriksjoner for å beskytte andres rettigheter
  •  plan for opplæringsdelen, herunder opplæring som er rettet mot generell kompetanse i samsvar med kvalifikasjonsrammeverket
  •  forslag på minst én veileder samt angivelse av tilknytning til aktivt forskningsmiljø
  • redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser og hvordan disse kan avklares. Det skal framgå av søknaden om prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komiteer, andre myndigheter eller fra private (informanter, pasienter, foreldre etc.).

Det er løpende opptak til ph.d.-programmene ved HINN. Søknad med obligatoriske vedlegg skal leveres til ph.d.-koordinator/ FoU-rådgiver ved ph.d.-programmet. Alle vitnemål skal være originaler eller rett kopi.