Language: NOR | ENG

Rapport: Nettressurs gir god støtte i utviklingen av trygge og gode skolemiljø

portrett

Ingrid Grimsmo Jørgensen ved Høgskolen i Innlandet har hatt det faglige ansvaret for utviklingen av nettkurset som skal hjelpe skoler i kampen mot mobbing. 

HINN-utviklet nettressurs har hjulpet skoler med å avdekke, håndtere og forebygge mobbing.

Høgskolen i Innlandet har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utviklet nettkurset  Skolemiljø og krenkelser, som er rettet mot ansatte i skolene. 

Skolene i piloten gjennomførte kurset fra 2018 til 2020, og nå er rapporten fra den interne evalueringen klar. Rapporten omfatter en framstilling av kursdeltakernes egen oppfatning av hva de har lært og endret, og i tillegg hvilke endringer som har foregått på skolenivå når det gjelder forebygging, avdekking og håndtering av mobbing og andre krenkelser.  

Funnene i både de kvantitative og de kvalitative studiene viser at nettkurset fungerer godt både faglig og pedagogisk. En majoritet av deltakerne gir uttrykk for at nettkurset har bidratt til en endret praksis og gitt et høyt faglig utbytte. Skolene synes å ha fått en mer samarbeidsorientert kultur. Mye av forklaringen ligger i god ledelse, og lederne viser til betydningen av nettstøtte i lærings- og endringsprosessen. Oppsummert har nettkurset bidratt til en økt kapasitet til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke, og sette inn tiltak basert på en helhetlig analyse av et skolemiljø når mobbing og andre krenkelser oppstår.

Det er høgskolelektor Ingrid Grimsmo Jørgensen, førsteamanuensis  Espen Stranger-Johannessen og prosjektleder Egil Weider Hartberg som har skrevet rapporten.