Language: NOR | ENG

Idrett, mestring og demokrati

Førsteamanuensis Trygve Beyer Broch holdt fremlegget "Idrett, mestring og demokrati" på Ungdom og fritids landskonferanse 5. november 2019. 

Dette snakket han om:

Hvordan kan voksne positivt blande seg inn og veilede mestring og fellesskap på ungdoms egne premisser? Hvordan kan voksne og ungdom sammen forsøke å nå demokratiske mål? Dette er spørsmålene som denne presentasjonen forsøker å besvare.

Som eksempel brukes det jeg hevder er de demokratiske potensialene som ligger i idretten. Hovedfokus rettes mot det demokratiske målet om ‘å bli sett’ og om ‘å se hverandre.’ Presentasjonen behandler hvordan voksne og ungdom sammen forhandler idrettslig konkurranse ved å tenke solidarisk, ved å bry seg og gjennom å forsøke å tilrettelegge for opplevelser av mestring. Idrett må forstås som et eksempel på noe mer generelt. Når voksne og ungdom møtes, er en av våre viktigste oppgaver å klare å forme demokratiske prosjekter som både voksne og ungdommen selv kan kjenne seg igjen i og være med på å etterstrebe. Får vi til dette kan små mestringsopplevelser i idretten, i dans, i sjakk-klubben, i korgruppa og på ungdomshuset oppleves som relevant og bidrar til økt livskvalitet og mestring, der medvirkning står sentralt. Denne presentasjonen handler om meningsfull livsmestring.