Language: NOR | ENG

Høgskolen har telt ulver

Høgskolen har telt ulver

Sju ulver vandret på elveisen på Varåa i starten av februar. Foto: Erling Maartmann/Høgskolen i Innlandet, Evenstad

En ny foreløpig statusrapport fra vinterens overvåking av ulv, laget av Høgskolen i Innlandet på oppdrag fra Rovdata, viser at det er påvist 94-98 ulver.

Vinterens registreringer av ulv i Norge pågår for fullt. Fra 1. oktober til 2. februar er det påvist 50 ulver kun i Norge, 37-39 ulver i grenserevir mot Sverige, mens 7-9 ulver foreløpig har usikker grensestatus.

Det skriver Rovdata i en pressemelding.

Rovdata gjør som vanlig oppmerksom på at dette er foreløpige tall som vil endre seg utover vinteren. Registrerte ulver i vinterperioden oppsummeres i en felles norsk-svensk statusrapport 1. juni hvert år.

Lever i Sørøst-Norge

– De aller fleste ulvene er registrert i Sørøst-Norge i fylkene med ulvesone, det vil si Innlandet og Viken. Utenfor disse to fylkene er det kun påvist to ulver i perioden, og begge er skutt vest i Norge i Rogaland og Vestland fylker, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Av de 94-98 ulvene som er registrert så langt i vinter er 24 avlivet i samme periode.

Ønsker tips

Metodene som brukes er hovedsakelig systematiske sporinger på snø, DNA-analyser av innsamlete prøver og oppfølging av mer tilfeldige meldinger om ulv. Du kan lese mer om metoder og kriterier på  rovdata.no .

På svensk side av grensen utføres sporinger av ulv av länsstyrelsene mens DNA-analysene utføres av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

– Vi oppfordrer publikum til å dele observasjoner av ulv eller ulvespor. Det gjelder spesielt der det er mistanke om nye kull. Du kan melde fra om observasjoner til oss i Statens naturoppsyn (SNO) eller til Høgskolen i Innlandet på Evenstad, eller via rapportsystemet  Skandobs, sier Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulv i SNO.

Les hele den foreløpig statusrapporten her:  Ulv i Norge pr. 2. februar 2021. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2020-2021. Rapport 2.