Language: NOR | ENG

Eie – ikke leie: Lavinntektsfamilier fikk stabile og gode boforhold

Eie – ikke leie: Lavinntektsfamilier fikk stabile og gode boforhold

Rapporten om boligprosjektet i Kongsvinger er nå ute

Økonomisk vanskeligstilte barnefamilier bor ofte trangt og uegnet, og det kan være til hinder for foreldrenes overgang til arbeid eller aktivitet. Nå har høgskolen forsket på et prosjekt i Kongsvinger kommune som gjør noe med dette.

Det siste tiåret har antallet barn som vokser opp i familier med lav inntekt i Norge økt og anslås til å være 9–10 prosent.

Det har også vært en økning i antall barn som bor trangt og i leieboliger.

Kongsvinger kommune prøver ut boligmodellen "Eie først/Barna først" der familier får tilbud om startlån til å kjøpe bolig. 

Disse familiene kvalifiserer i utgangspunktet ikke til startlån i Husbanken. Kommunene har heller ikke egnede kommunale boliger å tilby.

Nå har Høgskolen sammen med SINTEF sett på hva denne boligmodellen betyr for familiene, og i dag ble rapporten publisert.

Anne Sigfrid Grønseth

Professor Anne Sigfrid Grønset er en av forskerne fra Høgskolen i Innlandet som har sett på boligprosjektet i Kongsvinger

Konklusjonene er klare:

  • Modellen i Kongsvinger har ført til bedre livskvalitet i lavinntektsfamiliene som er intervjuet.
  • Å eie bolig gir en stabil bosituasjon, større bolig og en bedre kvalitet enn leid bolig gir dem.
  • De synes det er enklere å etablere gode rutiner i hverdagen.
  • Flere forteller om bedre skoleresultater for barna og at de i større grad tar med venner hjem.
  • De opplever at de har bedret sin sosiale posisjon: De har blitt en "mer normal familie" og "lik andre".
  • De etablerer et hjem; de pusser opp og innreder etter eget ønske.
  • Flere forteller om fellesskap med naboer og bedre samarbeid med skole og barnehage.
  • De ser ut til å motiveres av å kunne generere boligkapital og arv til neste generasjon.

 

«Dersom vi leier, så blir bare pengene borte, mens hvis vi eier, så blir det på en måte vårt og vår eiendom, så det kan hjelpe barna våre» (Familie med to barn)

 

Utfordringene for modellen de har prøvd ut i Kongsvinger kan være at boligprisene stiger på de mest sentrale boligene i kommunen. Dette kan gjøre det vanskelig å finne boliger familiene kan ha råd til å kjøpe.

I tillegg ser det også ut til at mange av familiene som er en del av "Eie først/Barna først" trenger grundig og tett oppfølging/opplæring i starten.

Mange av de positive sidene vil man kunne oppnå også om familiene fikk gode nok, store nok, sentrale nok og langsiktige nok utleieboliger.