Language: NOR | ENG

Disputas: Sosial læring i skolen

Disputas: Sosial læring i skolen

Frode Restad skal disputere over to dager 22. og 23. juni.. En av opponentene er nemlig med fra Australia.

Frode Restad forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 22. og 23. juni.

Frode Restad har vært tilknyttet doktorgradsprogrammet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK). 

Han har sett nærmere på et nytt begrep i den norske skolen.

– I dette prosjektet har jeg undersøkt ulike forståelser av skolens nye begrep om sosial læring i læreplaner og praksis. Et hovedfunn er at sosial læring kan forstås som et kompromiss mellom individuelle sosiale ferdigheter og kollektiv dannelse og felleskap, skriver Restad til inn.no.

Han mener dette kompromisset gir nye muligheter for integrering av sosial og faglig læring, men at det også skaper nye spenninger som må håndteres av beslutningstakere, lærere og elever etter innføringen av nye læreplaner i skolen.

I Norge har sammenhengen mellom sosial og faglig læring blitt aktualisert gjennom arbeidet med Fagfornyelsen (LK20), men inntil videre har det blitt forsket lite på hvordan denne sammenhengen blir forstått i skolens læreplaner og praksis. 

– Den norske forståelsen vektlegger sammenhengen mellom sosial og faglig læring i et inkluderende fellesskap, i kontrast til det internasjonalt dominerende perspektivet på utvikling og vurdering av individuelle sosiale og emosjonelle ferdigheter, forteller Restad.

Som grunnlag for studien har Restad analysert læreplandokumenter og undervisning i norsk og naturfag på ungdomstrinnet.

Analysen viser at læreres didaktiske valg av mål, innhold, arbeidsmåter og vurderingsformer i den faglige undervisningen påvirker elevene både sosialt og faglig.

– Disse valgene bidrar til å utvikle sosiale ferdigheter og felleskap, men kan også motvirke faglig læring og marginalisere sårbare elever i klasserommet.

Restad mener mer forskning er nødvendig for å forstå hvordan undervisning i andre fag kan bidra til elevens sosiale læring, og hvordan skolens læreplaner og praksis kan fremme, og ikke hemme, elevenes faglige og sosiale utvikling i skolen.