English version of this page

Veiledning

Ph.d.-graden er veiledet forskerutdanning og arbeidet med doktoravhandlingen skal foregå under individuell veiledning. Veiledningsforholdet reguleres av en kontrakt som inngås mellom kandidat og veileder(e).

Alle ph.d.-kandidater ved HINN skal normalt ha minst to veiledere, hvorav en oppnevnes som hovedveileder.

Hovedveileder bør oppnevnes ved opptak til forskerutdanningen og har det faglige hovedansvaret for kandidaten. Hovedveileder skal normalt være ansatt ved HINN.

Medveiledere deler det faglige ansvaret for kandidaten med hovedveileder.

Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagfeltet og være aktive forskere. Minst én av de oppnevnte veilederne bør ha tidligere erfaring fra og/eller opplæring som veileder av ph.d.-kandidater. Fakultetet, ph.d.-programmet og veilederne skal sammen sikre at ph.d.-kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø.

Det er fakultetene som oppnevner veiledere og inngår kontrakt med eksterne veiledere. Ved oppnevning av medveiledere skal det inngås en egen avtale mellom medveileder og kandidatens fakultet, som fastslår fordeling av veiledningstimer mellom hovedveileder og medveileder og evt. honorering av ekstern medveileder. 

Veiledere og kandidat plikter å sette seg inn i Etiske retningslinjer for veiledere ved HINN.

Oppstartsmøte

I oppstartsmøtet mellom ph.d.-kandidat og veiledere må følgende punkter gjennomgås:

 • Fordeling av veiledningstiden over ph.d.-perioden
 • Forventninger knyttet til veileders rolle og funksjon
 • Forventninger knyttet til kandidatens rolle
 • Skal kandidat skrive referater fra veiledningstimer?
 • Hvor ofte kandidat skal legge fram rapporter og utkast for veileder?
 • Forventninger knyttet til hvor mange ganger veileder skal lese igjennom teksten fra førsteutkast til ferdig tekst.
 • Evaluering underveis av veiledningsforholdet

Veiledningens innhold

Veiledningens innhold er regulert av Forskrift for graden ph.d ved HINN, Del 3 samt Avtale om opptak på ph.d.-program ved HINN, Del B. (Se skjemasamling for ph.d.-kandidater)

Kandidat og veileder plikter å holde hverandre løpende informert om alle forhold av betydning for gjennomføringen av doktorgradsutdanningen og veiledningen. Begge må aktivt følge opp forhold som kan medføre fare for at veiledningen ikke blir gjennomført.

Veilederne plikter å følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket gjennomføring av forskerutdanningen, slik at denne kan fullføres innenfor normert tid.

Veileder skal: 

 • gi råd om formulering og avgrensing av tema og problemstilling
 • drøfte og vurdere hypoteser og metoder
 • gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag (bibliotek, arkiv, etc.)
 • drøfte opplegg og gjennomføring av fremstillingen (disposisjon, språklig form, dokumentasjon m.v)
 • holde seg orientert om fremdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til den planlagte framdriften
 • hjelpe med å føre kandidaten inn i relevante vitenskapelige miljøer
 • drøfte resultater og tolkningen av disse
 • gi veiledning i faglig formidling     
 • gi veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen

Kandidaten skal:

 • legge fram utkast til deler av avhandlingen for veilederen, og i samsvar med prosjektbeskrivelsen. Deler av avhandlingen kan legges fram i sammenheng med seminar.
 • gjennomføre opplæringsdelen i samsvar med framdriftsplanen
 • etterleve forskningsetiske prinsipper som gjelder for fagområdet

Bytte av veileder

Hvis kandidat eller veileder ønsker å bli løst fra veilederavtalen må dette først diskuteres med ph.d.-programmets leder. Det er det aktuelle ph.d.-utvalg som behandler søknader om bytte av veileder. Tvister om veileders og kandidats faglige rettigheter og plikter kan bringes inn av partene til behandling og avgjørelse i ph.d.-utvalget. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt, jf. Forskrift for graden ph.d. ved HINN § 7-1

Sist endret 22. sep. 2022 10:50