English version of this page

Utenlandsopphold for ph.d.-kandidater

Alle ph.d.-kandidater oppfordres til utenlandsopphold under doktorgradsutdanningen, som del av datainnsamling eller feltarbeid knyttet til avhandlingen, eller for å få veiledning og annen faglig oppfølging ved et annet universitet.

Høgskolen oppfordrer deg som kandidat til å orientere deg internasjonalt. Internasjonal erfaring og nettverksbygging er avgjørende for senere muligheter for tilsetting i en vitenskapelig stilling og for muligheter for ekstern prosjektfinansiering. Et forskningsopphold i utlandet kan også gi nye impulser til arbeidet med avhandlingen. Institusjon og aktuelt forskningsmiljø bør velges med omhu, og i samarbeid med veileder, for at oppholdet blir faglig nyttig og relevant.

De vanligste typene utenlandsopphold for ph.d.-kandidater er:

  • gjesteforskeropphold
  • konferansedeltakelse
  • kurs- eller seminardeltakelse
  • feltarbeid

Diskuter med din veileder om når du bør planlegge for utenlandsopphold. På Euraxess nettside finner du nyttig informasjon om planleggingsfasen (krever oppkobling til høgskolens nett/bruk av høgskolens PC'r).

Økonomisk støtte til forskningsopphold i utlandet

Det er mest ønskelig at midlene til utenlandsopphold skal være avklart ved opptaket (oftest driftsmidler). Imidlertid kan prosjektets utvikling forandre behovet for nye og lengre opphold som ikke ligger i finansieringsplanen. Det finnes flere ordninger for støtte av utenlandsopphold og det forventes at ph.d.-kandidaten har en aktiv holdning til finansiering av utenlandsopphold selv. 

Du bør også kontakte FoU-rådgiver på ditt fakultet for å høre om det finnes lokale ordninger på HINN for mobilitet.

ERASMUS+ 

Ph.d.-stipendiater ved HINN kan reise på utveksling gjennom Erasmus+ programmet

Erasmus+ er EUs stipendprogrammet for mobilitet innen utdanning. Ordningen dekker alle EU land og i tillegg: Storbritannia (til og med mai 2023), Island, Nord Makedonia, Tyrkia og Liechtenstein. Erasmus+ deltakere kan få et ekstra stipend.

Å reise som stipendiat med ansattstipend
Gjennom Erasmus+ kan HINNs ph.d.-kandidater reise på utveksling med ansattstipend for å få opplæring (såkalt staff mobility for training). Denne typen utveksling krever ikke at det foreligger en institusjonsavtale mellom HINN og partnerinstitusjon i utlandet.

Opplæringsoppholdet kan være på en høyere utdanningsinstitusjon eller ved en bedrift eller organisasjon i et Erasmus+ programland. Ordningen dekker følgende aktiviteter: jobbskygging/observasjon, workshop/kurs/seminarer, staff training weeks.

Oppholdet kan strekke seg fra 2 dager til 2 måneder. I tillegg kan det legges til en reisedag i forkant og i etterkant av oppholdet, hvis du trenger det for å komme deg dit opplæringen skal foregå. Det er ikke påkrevd.

Vennligst merk at konferansedeltakelse ikke godkjennes som opplæringsopphold.

Mer info om stipendsatser og hvordan man søker opplæringsopphold gjennom Erasmus+ finnes her.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested for mer informasjon om ordningen.

Å reise som stipendiat med studentstipend
Som ph.d.-stipendiat kan du dra på studieopphold til en Erasmus+ partnerinstitusjon eller praksisopphold til en bedrift eller organisasjon for et kortere eller lengre mobilitetsopphold:

  • Langtidsmobilitet: fra 2 til 12 måneder 
  • Korttidsmobilitet: fra 5 til 30 dager

Satser: Stipendet er på ca. 550 EUR per mnd. (sist oppdatert høst 2021).

For et studie- eller praksisopphold gjennom Erasmus+ må det foreligge en institusjonsavtale mellom HINN og partnerinstitusjon i utlandet. Høgskolen har over 100 Erasmus+ avtaler med Europeiske partnerinstitusjoner.

Kontakt internasjonal koordinator på ditt studiested for informasjon om hvilke avtaler som kan være aktuelle for deg.

Relevante lenker

Sist endret 21. nov. 2022 11:50