English version of this page

Midtveisevaluering og framdriftsrapportering

Midtveisevaluering

En evaluering av doktorgradsarbeidet finner sted når kandidaten er midtveis i ph.d.-perioden, normalt i tredje eller fjerde semester. Ph.d.-kandidaten skal presentere sitt arbeid for en person eller gruppe oppnevnt av ph.d.-utvalget på fakultetet. I evalueringen skal det tas stilling til doktorgradsarbeidets faglige status og framdrift og det skal gis tilbakemelding til både kandidaten, veilederen og ph.d.-utvalget.

Formålet med midtveisevaluering er at kandidatene skal få vurdert hvordan prosjektet ligger an med henhold til fullføring som planlagt. Evalueringen skal identifisere behov for tiltak som kan bidra til fullføring på normert tid og bidra til å heve kvaliteten i forskningsarbeidet.

Fakultetet er ansvarlige for gjennomføring av midtveisevaluering for kandidatene tilknyttet programmet. Ordningen omfatter også kandidater med ekstern arbeidsgiver.

Skjema for referat fra midtveisevaluering

Framdriftsrapportering

Hvert år skal ph.d.-kandidaten og hovedveileder rapportere til ph.d.-utvalget om framdrift og eventuelle endringer i framdriftsplanen. Kandidat og veileder har et likeverdig ansvar for rapportering. Manglende eller mangelfull framdriftsrapportering fra kandidaten kan medføre tvungen avslutning av forskerutdanningen før opptaksperiodens utløp, jf. § 5-6 og § 9-1. Veiledere som unnlater å følge opp rapporteringsplikten, kan bli fratatt veilederansvaret.

Framdriftsrapportering skjer i vårsemesteret og frist for innlevering er 10. juni hvert år.

Ved Ph.d.-programmet i profesjonsrettet lærerutdanning skal kandidatene rapportere hvert semester: 10. juni og i desember. 

Framdriftsrapportene skrives på fastsatte skjemaer som ph.d.-programmet sender til ph.d.-kandidater og hovedveiledere i forkant av rapportering. Rapportene behandles konfidensielt når opplysningene tilsier det.

Sist endret 23. nov. 2022 09:47