English version of this page

Doktorgradsavhandlingen

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen fagområdet.

Ph.d.-kandidater må sette seg inn i hvilke krav som stilles til avhandlingen i Forskrift for graden ph.d. ved HINN § 10,  samt utfyllende retningslinjene ved det aktuelle ph.d.-programet. Det skal også fremgå av avhandlingen at arbeidet har er skjedd i samsvar med de nasjonale forskningsetiske retningslinjer, og om arbeidet er meldt inn til personvernombudet for forskning.

Meldeplikttest hos NSD

I tillegg kan det være nyttig å se på  HINNs veiledning for bedømmelseskomiteens arbeid.

Ph.d.-kandidaten kan velge å fremstille forskningsresultatene i form av en sammenhengende arbeid (monografi), eller som en sammenstilling av flere mindre arbeider (artikkelbasert avhandling). Dersom avhandlingen består av flere mindre arbeider, skal det redegjøres for sammenhengen mellom delene i en innledende del som gjerne kalles avhandlingens kappe. Se ph.d.-programmets supplerende retningslinjer for mer informasjon.

Det stilles også høye formelle krav til doktoravhandlinger og du skal vise at du mestrer alle formelle krav til faglige tekster, fra informasjon på forsiden, til innholdsfortegnelse og referanseliste. Se siden for oppsett av ph.d.-avhandling.

Medforfatterskap

I artikkelbaserte avhandlinger er det vanlig å ha medforfattere til en eller flere av artiklene. I slike tilfeller skal ph.d.-kandidaten følge de normer for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og være i henhold til internasjonale standarder. Når avhandlingen leveres til bedømmelse skal medforfatterskap dokumenteres med en underskrevet erklæring som beskriver kandidatens innsats i hvert enkelt arbeid.

Les om medforfatterskap hos De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Språk

Avhandlingen bør normalt skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dersom kandidaten ønsker å benytte et annet språk, må det søkes særskilt om tillatelse ved opptaket.

Publisert 16. juni 2021 13:58 - Sist endret 22. sep. 2022 14:30