Disputas: Sosial læring i skolen

Frode Restad forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet 22. og 23. juni.

Portrettbilde av Frode Restad

Frode Restad forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 22. og 23. juni.

Restad har sett nærmere på et nytt begrep i den norske skolen.

– I dette prosjektet har jeg undersøkt ulike forståelser av skolens nye begrep om sosial læring i læreplaner og praksis. Et hovedfunn er at sosial læring kan forstås som et kompromiss mellom individuelle sosiale ferdigheter og kollektiv dannelse og felleskap, skriver Restad til inn.no.

Han mener dette kompromisset gir nye muligheter for integrering av sosial og faglig læring, men at det også skaper nye spenninger som må håndteres av beslutningstakere, lærere og elever etter innføringen av nye læreplaner i skolen.

I Norge har sammenhengen mellom sosial og faglig læring blitt aktualisert gjennom arbeidet med Fagfornyelsen (LK20), men inntil videre har det blitt forsket lite på hvordan denne sammenhengen blir forstått i skolens læreplaner og praksis. 

– Den norske forståelsen vektlegger sammenhengen mellom sosial og faglig læring i et inkluderende fellesskap, i kontrast til det internasjonalt dominerende perspektivet på utvikling og vurdering av individuelle sosiale og emosjonelle ferdigheter, forteller Restad.

Som grunnlag for studien har Restad analysert læreplandokumenter og undervisning i norsk og naturfag på ungdomstrinnet.

Analysen viser at læreres didaktiske valg av mål, innhold, arbeidsmåter og vurderingsformer i den faglige undervisningen påvirker elevene både sosialt og faglig.

– Disse valgene bidrar til å utvikle sosiale ferdigheter og felleskap, men kan også motvirke faglig læring og marginalisere sårbare elever i klasserommet.

Restad mener mer forskning er nødvendig for å forstå hvordan undervisning i andre fag kan bidra til elevens sosiale læring, og hvordan skolens læreplaner og praksis kan fremme, og ikke hemme, elevenes faglige og sosiale utvikling i skolen.

Tittelen på avhandlingen er: «Curriculum Making for Social Learning. Exploring Policy and Practice in Norwegian Lower Secondary Education»  

Prøveforelesning 22. juni kl. 09.15: Digitalt på Zoom. Emnet er: Discuss challenges and opportunities for social and emotional learning in teacher education.

Disputas 23. juni kl. 09.15: Auditorium A, studiested Lillehammer og digitalt på Zoom.

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent er professor Donna Cross ved The University of Western Australia
  • Andreopponent er førsteamanuensis Daniel Alvunger ved Linnæus universitet
  • Komitéleder er professor Thor-André Skrefsrud ved Høgskolen i Innlandet

Disputasleder er Anne-Stine Dolva.

Kandidatens hovedveileder har vært førsteamanuensis Yvonne Fritze, medveileder førsteamanuensis Christina Niemi Mølstad og forsker II Ingun Marie Eriksen.

Emneord: disputas, sosial læring Av Ole Martin Ringlund
Publisert 5. nov. 2021 14:38 - Sist endret 13. jan. 2022 13:04