3. mai: Lærere og skriveopplæring

Astrid Granly har sett nærmere på hvordan lærerutdanningens norskfag kan ruste kommende lærere for viderekommen skriveopplæring. 3. mai forsvarer hun doktoravhandlingen sin.

Portrettbilde av Astrid Granly

Astrid Granly disputerer på PROFF 3. mai.

Granly har fulgt to studentgrupper på grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10 i deres praksisperiode.

– I fortsettelsen av dette har jeg anvendt tekst- og diskursanalytiske verktøy på en serie av skrivedidaktiske hendelser disse studentene var involvert i, skriver stipendiaten til inn.no.

Målet med analysen har vært å rekonstruere hvilke skrivediskurser studentene trakk veksler på i disse hendelsene.

– Funnene mine viser at det var skrivediskurser som fremmer en snever tilnærming til undervisningen som var rådende i både teorifeltet og praksisfeltet i utdanningen. Dette er skrivediskurser som i all hovedsak har oppmerksomheten på skolens nyttemålsettinger. Skolens danningsmålsettinger, som er avgjørende for demokratisk dannelse og aktiv samfunnsdeltakelse, ivaretas ikke ved dette, forteller Granly.

Hun mener disse siste må møtes med mer komplekse tilnærminger som stiller høyere krav til lærerens kunnskapsgrunnlag. 

– Det er ikke gjort funn som tyder på at dette sammenfallet oppsto som et resultat av et nært samspill mellom disse to kretsløpene i studentenes utdanning. Derimot argumenteres det for at de rådende skrivediskursene var påvirket på hver sin kant av større strømninger i samfunnet, slik som politisk initierte reformer og bakenforliggende ideologier. 

Granly håper studien kan bidra til ny tenkning rundt den viderekomne skriveopplæringen i lærerutdanningens norskfag, i retning av en mer holistisk og allsidig skrivepedagogikk som adresserer både nytte- og danningsmålsettinger.

Om disputasen:

Tittelen på avhandlingen er: «Skrivedidaktikk i teori og praksis. En kvalitativ studie av skrivediskurser i lærerutdanningens norskfag».

Sted: Auditorium 3 på studiested Hamar og digitalt via Zoom - lenke her: https://inn.zoom.us/j/67684060786?pwd=NURGS2htaEp4Tlh2cTZyNFljbGFxQT09

Webinar ID: 67684060786. Passord: 075648

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Emnet er: «Skrivedidaktikk i lærerutdanningen. Hva vet vi fra nasjonal og internasjonal forskning? Status og framtidsperspektiver

Disputas starter kl. 12.15. 

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent: Professor Hildegunn Otnes (NTNU)
  • Andreopponent: Seniorforsker, ph.d. Jesper Bremholm (Nationalt vidensenter for læsing, København) 
  • Tredjeopponent/administrator: Professor Kristin Helstad (Høgskolen i Innlandet/UiO) 

Disputasleder er Professor Susan Nacey.

Kandidatens hovedveileder har vært professor emeritus Mari-Ann Igland (NTNU).

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). For de som er fysisk til stede, kan de ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Veileder for bruk av Zoom:

Disputasen strømmes via Zoom Webinar

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til  mehran.amirnejad@inn.no.

Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.


 

Emneord: disputas Av Ole Martin Ringlund
Publisert 20. apr. 2022 08:47 - Sist endret 27. apr. 2022 11:39