29. november: Gode skoler på små steder

Hilde Forfang har forsket på hva som gjør skoler i små kommuner i rurale områder gode. 29. november forsvarer hun doktorgradsarbeidet sitt.

Portrettbilde av Hilde Forfang

Hilde Forfang disputerer 29. november.

Omtrent halvparten av kommunene i Norge består av færre enn 5000 innbyggere og svært mange av disse kan betegnes som rurale.

– Tematikken i avhandlingen er knyttet til de kontekstuelle utfordringene som påvirker skolesektoren i rurale regioner med små kommuner, noe det tidligere er forsket lite på, skriver Forfang til inn.no.

Avhandlingen har brukt data fra tre små nabokommuner som på tross av utfordringer knyttet til det å være lokalisert i en rural region, kan vise til gode skoleresultater over tid.

– Studiens underliggende antagelse er at de tre nabokommunene over tid har utviklet tydelige og hensiktsmessige organisatoriske kjennetegn, forteller Hilde Forfang.

Studien har en mixed methods tilnærming med bruk av intervjuer, dokumenter og spørreundersøkelse.

Avhandlingen bidrar til økt kunnskap om hvordan kommuner i rurale regioner kan legge til rette for skoleutvikling gjennom læringsprosesser, eksternt samarbeid og pedagogisk infrastruktur på tvers av kommunegrenser.

Hovedfunn i doktorgraden:

«Skolesjefer som ut fra sin kunnskap og erfaring forstod at små kommuner måtte samarbeide for å tilby kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning for lærere og skoleledere i kommuner i rurale regioner» (Forfang, 2020).

  • Et hovedfunn og et tydelig organisatorisk kjennetegn er at de tre små høytpresterende nabokommunene har søkt sammen og etablert og et lite organisasjonsfelt.
  • Analysene viser et utstrakt engasjement i profesjonelle nettverk, både innenfor det avgrensede organisasjonsfeltet og i den rurale regionen som helhet.
  • Et tredje hovedfunn belyser hvordan strategisk ledelse fra skoleeiernivået utspilles i dette organisasjonsfeltet.
  • To kjernepraksiser for skoleledere fremstår som sentrale i dette organisasjonsfeltet.

Kontaktinformasjon:

Høgskolelektor
E-post
hilde.forfang@inn.no
Telefon
+47 62 51 72 91

Om disputasen:

Tittelen på avhandlingen er«Organisatoriske kjennetegn ved kommuner i rurale regioner med gode skoleresultater over tid.» 

Sted: Auditorium 3 på studiested Hamar og digitalt via Zoom (se instruksjoner under) 

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Tema: "Hvordan kan vitenskapsteoretiske perspektiver gi retning for mixed-methods-studier i utdanningsforskning? Muligheter og utfordringer."

Disputas starter kl. 12.15. 

Lenke til disputas: https://inn.zoom.us/j/62021496774?pwd=UFJtZTNSRXk5b3JXcUtvZHFvSjlIUT09 

Webinar ID: 620 2149 6774. Passord: 775652

Bedømmelseskomiteen består av: 

  • Førsteopponent: Professor Helene Ärlestig (Umeå universitet)
  • Andreopponent: Professor May Britt Postholm (NTNU)

Komitéens administrator: Professor Thor André Skrefsrud (Høgskolen i Innlandet)

Disputasleder: Prorektor Arild Hovland (Høgskolen i Innlandet)

Kandidatens hovedveileder: Professor Jan Merok Paulsen (OsloMet).

Medveileder: Professor May Britt Drugli (NTNU).

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). For de som er fysisk til stede, kan de ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Veileder for bruk av Zoom

Disputasen strømmes via Zoom Webinar

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til mehran.amirnejad@inn.no.

Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

 

Emneord: disputas, skole Av Ole Martin Ringlund
Publisert 16. nov. 2022 08:52 - Sist endret 22. nov. 2022 14:33