English version of this page

10. juni: Sårbare brukere og deres pårørende

Jim Broch Skarli problematiserer uttrykket samskaping i offentlig tjenesteyting i doktorgraden sin. 10. juni er det klart for å forsvare avhandlingen.

Portrettbilde av Jim B. Skarli

Jim Broch Skarli disputerer 10. juni.

Foto: Privat

Tittelen på avhandlingen til Jim Broch Skarli er «Det hender det er noen konflikter»: Et offentlig tjenestelogikkperspektiv på sårbare brukere og deres pårørende som aktører i samskaping.

Broch Skarli har vært tilknyttet ph.d.-programmet INTOP og har altså gått nærmere etter begrepet samskaping.

Dette er er begrep som de siste årene har fått økende popularitet i tilknytning til offentlig tjenesteyting hvor tjenestebrukerne forstås som aktive og likeverdige partnere til tjenesteyterne.

– Med utgangspunkt i sårbare brukere og deres pårørende problematiserer avhandlingen denne harmoniske forståelsen og diskuterer hvordan brukernes og pårørendes ressurser og egenskaper kan påvirke samskapingsprosesser og utfallene av disse, skriver stipendiaten til inn.no.

Sårbare brukere benyttes i betydningen kronisk og alvorlig syke brukere, forteller Broch Skarli. 

– Sårbarhet referer til en eller annen grad av maktesløshet i samhandling med det offentlige tjenestesystemet, og indikerer at brukere kan ha ulike forutsetninger og muligheter for å delta.

Avhandlingen synliggjør at sårbare brukere ofte mangler ressurser og egenskaper som gjør de i stand til å delta som aktive og likeverdige partnere i samskaping.

I tillegg mener Broch Skarli at pårørendes viktige rolle i denne konteksten nettopp må forstås med bakgrunn i brukernes manglende ressurser og egenskaper. Pårørendes evne til å fylle denne rollen er også avhengig av deres egne ressurser og egenskaper, samt konteksten og livssituasjonen de selv befinner seg i. 

Hovedfunn i doktorgraden:

 • Sårbare brukere mangler ofte tilstrekkelige ressurser og egenskaper til å delta som aktive og likeverdige partnere i samskaping. Blant annet reduserer kognitive svekkelser brukernes helsekompetanse og har negativ påvirkning både på evnen og viljen deres til å delta i samskapingsprosesser.
 • Brukernes svekkede helsekompetanse illustrerer en grunnleggende innebygd asymmetri mellom de involverte aktørene. Hvis tjenestetilbyderne ikke klarer å redusere denne asymmetrien gjennom tilstrekkelig tilrettelegging, kan det føre til samødeleggelse av verdi.
 • Det er ikke gitt at sårbare brukere er kognitivt i stand til selv å avgjøre hvorvidt de kommer bedre eller dårligere ut av samskapingsprosessene. Det kan derfor være nødvendig at tjenestetilbyderne må spille en større rolle knyttet til vurderingen av hva som er positive eller negative verdiutfall for brukerne. 
 • Når økt ansvar legges over på pårørende, påvirkes kapasiteten, kapabiliteten og handlingsrommet deres på en negativ måte. 
 • Sterke følelsesmessige bånd og lojalitetsfølelse mellom aktører som er tett knyttet til hverandre forsterker de negative effektene av ansvarliggjøring, gjennom ytterligere å redusere pårørendes opplevelse av handlingsrom.
 • Verdi forhandles ikke bare på tvers av aktørene i offentlig tjenester, men også mellom kort- og langsiktig verdi for den enkelte aktøren. Redusert handlingsrom som følge av ansvarliggjøring reduserer derimot pårørendes mulighet til å forhandle mellom korte- og langsiktige verdiutfall. Over tid vil dette sannsynligvis svekke pårørendes evne til å delta i samskaping og derfor ha en betydelig negativ effekt, både for de pårørende og for brukerne.
 • Ansvarliggjøring utfordrer offentlig tjenestelogikk sin forståelse av tjenestetilbydernes fasiliteringsrolle, ved at ansvaret for vellykket ressursintegrasjon og tilrettelegging i større grad legges over på individene.

Om disputasen:

 • Sted: Auditorium A på studiested Lillehammer og digitalt via Zoom: https://inn.zoom.us/j/69447723495?pwd=d09UVElhL1BQOC9yUlZ5c3hYOUVmZz09

  Webinar ID: 69447723495

  Passord: 245159

 • Prøveforelesning starter: Klokka 10.15. Tittel for prøveforelesning er: ”Gjør rede for begrepet innovasjon og dets reise inn i offentlig sektor i Norge: Mot en kritisk nytenkning av offentlig innovasjon i en kontekst med sårbare brukere.”
 • Disputas starter: Klokka 12.15

Bedømmelseskomiteen består av:

 • Førsteopponent: Dosent Johan Quist, Karlstads universitet
 • Andreopponent: Førsteamanuensis Anne Vorre Hansen, Roskilde universitet
 • Tredjeopponent/administrator: Professor Lars Fuglsang, Roskilde universitet/Høgskolen i Innlandet

Disputasleder: Dekan Marit Roland, Høgskolen i Innlandet.

Kandidatens hovedveileder: Professor Jan Andersen, Høgskolen i Innlandet,

Medveiledere: Professor Ole Petter Askheim, Høgskolen i Innlandet og førsteamanuensis Marit Engen, Høgskolen i Innlandet.

Ex auditorio:

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). For de som er fysisk til stede, kan de ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Veileder for bruk av Zoom:

Disputasen strømmes via Zoom Webinar.

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Sitt alene. Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til  mehran.amirnejad@inn.no.

Forlat møte. Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

Emneord: disputas, samskaping Av Ole Martin Ringlund
Publisert 27. mai 2022 09:06 - Sist endret 7. juni 2022 09:15