28. september: Profesjonalitet i barnehager

Agnes Westgaard Bjelkerud har gått i dybden på hva barnehageansatte tenker om begrepet profesjonalitet. 28. september forsvarer hun doktorgradsarbeidet sitt. 

En glad Agnes Westgaard Bjelkerud sammen med veiledere og fakultetsrepresentanter etter at disputasen var gjennomført. 

En glad Agnes Westgaard Bjelkerud sammen med veiledere og fakultetsrepresentanter etter at disputasen var gjennomført. 

Foto: Espen Kristiansen/HINN

Agnes Westgaard Bjelkerud har gjennomført ph.d.-en sin på doktorgradsstudiet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag (PROFF).

Hun har gjennom arbeidet med doktorgraden sin undersøkt og utforsket en rekke spørsmål innen temaet profesjonalisering:

 • Hva kan profesjonalitet være i barnehagesammenheng?
 • Er det å omtale barnehagelæreres arbeid i barnehagen som profesjon blitt en vane?
 • Hva kan en slik vane bidra med, og hvilke problemstillinger kan den medføre?
 • Hvordan er det mulig å tenke om, snakke om og uttrykke profesjonalitet?

De senere årene har det, både i Norge og internasjonalt, blitt vanlig å omtale barnehagelæreres arbeid gjennom profesjonssosiologiske begreper og termer, skriver Westgaard Bjelkerud til inn.no.

Sammen med tre barnehagelærere har hun utforsket hva profesjonalitet kan innebære og hvordan det kan komme til uttrykk.

– I samtalene med barnehagelærerne kommer det fram at profesjonalitet er noe som skapes og blir til i hverdagslige møter i barnehagen. Profesjonalitet framstår som noe komplekst og sammensatt. For eksempel forteller barnehagelærerne om hendelser som utløser faglige diskusjoner der flere profesjonelle skjønnsmessige vurderinger er virksomme samtidig, forteller hun videre.

Westgaard Bjelkerud tar utgangspunkt i den franske filosofen Gilles Deleuze sin tenkning om hvordan tenkning, eller konseptualisering, både har en kroppslig og en intellektuell side.

Med begreper fra Deleuze problematiserer og utforsker hun hvordan faglige begrunnelser og kroppslige inntrykk og uttrykk, kan virke inn i profesjonsutøvelse.

Hovedfunn i doktorgraden

 • Barnehagelæreres profesjonelle skjønnsutøvelse og profesjonalitet virker som en prosessuell relasjon i stadig bevegelse, der barnehagelæreren møter livet, materialer og mennesker.
 • Profesjonalitet er forbundet med tvil og nøling som produktiv kraft, og med risiko og kompleksitet.
 • Avhandlingen tilbyr en teoretisering av profesjonalitet som springer ut fra en annen teoretisk kilde enn profesjonssosiologien, og åpner på den måten for alternative måter å tenke om profesjonalitet på enn de som allerede er virksomme i barnehagefeltet.
 • Studien engasjerer seg med spørsmål knyttet til både barnehagelæreres arbeid, og til spørsmål om kvalitet i barnehagepedagogisk arbeid og barnehagelærere og -ansattes kompetanse. Dette er områder som preger den barnehagepolitiske debatten. I så måte er studien et bidrag til å tenke videre om hva kvalitet og kompetanse kan være.
 • I studien rettes det også oppmerksomhet mot hvordan forskning kan gjøres i samarbeid med praksisfeltet forskningen er tenkt rettet mot. I utdanningspolitiske dokumenter, både på overordnet nivå og mer spesifikt inn mot barnehage, rettes det nå søkelys mot forskningssamarbeid mellom høgskoler og universitet og barnehager, for eksempel gjennom Regional kompetanseutvikling for barnehage. Denne avhandlingen gir også et bidrag for å tenke videre om slike forskningssamarbeid.

Kontaktinformasjon

Bilde av Agnes Westgaard Bjelkerud
Høgskolelektor
E-post
agnes.bjelkerud@inn.no
Telefon
+47 62 51 76 35

Om disputasen

Tittelen på avhandlingen er: «Konseptualiseringer av profesjonalitet. En Deleuze-inspirert utforsking av barnehagelæreres profesjonalitet og det barokke».

Sted: Auditorium 3 på studiested Hamar og digitalt via Zoom (se instruksjoner under)

Delta digitalt

Lenke til disputas på Zoom

Webinar ID: 683 1311 4995
Passord: 592201

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Emnet er: «Hvilken betydning kan det barokke synet på profesjonalitet få for barnehagelæreres forståelse og utøvelse av eget yrke?»

Disputas starter kl. 12.15.

Bedømmelseskomiteen består av:

 • Førsteopponent: Førsteamanuensis Ingmar Meland (NTNU)
 • Andreopponent: Førsteamanuensis Lotta Johansson (OsloMet)
 • Komiteens administrator: Førsteamanuensis Anja Pesch (Høgskolen i Innlandet)

Disputasleder: Lise Iversen Kulbrandstad

Kandidatens hovedveileder har vært: Professor Anne Beate Reinertsen (Høgskolen i Østfold)

Medveileder: professor Camilla Eline Andersen (Høgskolen i Innlandet).

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). For de som er fysisk til stede, kan de ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Veileder for bruk av Zoom

Disputasen strømmes via Zoom Webinar.

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til mehran.amirnejad@inn.no

Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

Emneord: disputas, barnehager Av Ole Martin Ringlund
Publisert 14. sep. 2022 11:39 - Sist endret 29. sep. 2022 13:49