Disputas: Når pårørende må ta ansvar

Line Jenhaug forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 8.desember 2020.

Befolkningen blir eldre og behovet for omsorgstjenester øker, noe som setter velferdstjenestene under press.

Pårørende forventes å ta mer ansvar for omsorgstjenester i tida framover. Det er et mål i velferdspolitikken at pårørende skal bidra minst like mye som i dag, tilrettelagt gjennom nye og bedre samarbeidsformer.

Dette er utgangspunktet for Line Jenhaugs doktorgradsarbeid. Jenhaug disputerer ved Høgskolen i Innlandet 8.desember med avhandlingen «Samskaping og brukerdrevet innovasjon i offentlige omsorgstjenester i et maktperspektiv». 

Begrepsbruk

Begrepene «samskaping» og «brukerdrevet innovasjon» øker i bruk i politikk, praksis og forskning. Line Jenhaugs avhandling undersøker og stiller kritiske spørsmål ved disse begrepene, bruken av dem i offentlig sektor og konsekvenser for pårørendesamarbeid.

Jenhaug sammenligner «samskaping» med «brukermedvirkning» og finner at samskaping legger mer vekt på individuelt ansvar.

Blant hennes funn er at begreper som brukerdrevet innovasjon og samskaping kan gi et for harmonisk bilde av samarbeidet i offentlige omsorgstjenester.

Pårørendes innflytelse

Jenhaug viser at samskaping som konsept kan ses som en del av en nyliberalisering av den sosialdemokratiske velferdsstaten. Dette gjennom at synet på hva som er et individuelt ansvar endres.

Krysspresset på ansatte vil også øke når de må yte mer omsorgsarbeid og involvere pårørende i større grad.

Det å ta med brukerne i innovasjonsprosesser er ikke en garanti for innflytelse. Avhandlingen diskuterer og viser eksempler på hvordan ansatte i omsorgstjenestene og tildelingstjenestene vil kunne bruke teknikker for å påvirke brukerne til å være fornøyde med tjenestene og yte mer uten at de får reell innflytelse i tjenestene.

Om disputasen:

Line Jenhaug forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet 08.12.2020. 

Tittelen på avhandlingen er «Samskaping og brukerdrevet innovasjon i offentlige omsorgstjenester i et maktperspektiv».

Grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset er det begrensning på hvor mange som kan delta fysisk under prøveforelesning og disputas. Dersom du ønsker å delta fysisk, må du melde deg på. 

Alle er velkomne til å delta via Zoom (se instruksjoner under).

  • Sted: Auditorium A, Lillehammer og på Zoom
  • Prøveforelesning: tirsdag 8. desember kl. 1015. Tema: «Hva er styrker og svakheter ved Public service logic-tilnærminga i studier av offentlige velferdsorganisasjoner?»
  • Disputas: tirsdag 8. desember kl. 1215

Lenke til prøveforelesning og disputas på Zoom (passord:490644/ Webinar-ID: 662 6554 2926)

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent universitetslektor Markus Fellesson (Karlstads universitet), andreopponent Professor Nanna Mik Meyer (Copenhagen Business School), og tredjeopponent/administrator førsteamanuensis Jan Andersen (Høgskolen i Innlandet).

Disputasleder: Professor Peer Jacob Svenkerud, dekan ved Handelshøgskolen Innlandet

Hovedveileder: Professor Ole-Petter Askheim (Høgskolen i Innlandet), medveileder professor Per Skålén (Karlstads universitet)

Emneord: disputas, pårørende, omsorgstjenester, eldre Av Erlend Moe
Publisert 26. okt. 2021 13:59 - Sist endret 13. jan. 2022 13:04