7. oktober: Hvordan lære naturfag når du ikke kjenner ordene?

Dagens klasserom inneholder et mangfold av elever med ulike erfaringer, interesser, ferdigheter og kunnskaper. Det gir et godt utgangspunkt for læring, ifølge Pauline Book som disputerer 7. oktober.

Portrettbilde av Pauline Book

Pauline Book har gått nærmere etter hvordan flerspråklighet kan brukes som en ressurs i det å lære.

Foto: Kirsti Hovde

Pauline Book har gjennomført ph.d.-arbeidet sitt på doktorgradsprogrammet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag - PROFF.

Mange vokser opp med flere språk, og doktorgradsavhandlingen undersøker hvordan flerspråklige elever med innvandrerbakgrunn deltar i naturfagaktiviteter sammen med medelever i vanlige skoleklasser.

– Det å kunne flere språk kan være en ressurs i læringsprosesser, både for enkeltelever og klassen som helhet. Språkerfaringene må sees som en styrke som det er mulig å bruke i sammenheng med naturfaglige problemstillinger, skriver Pauline til inn.no.

I doktorgradsprosjektet er tre aktiviteter prøvd ut i to mellomtrinnsklasser i samarbeid med lærere.

Aktivitetene er designet med tanke på at alle elevene i klassen kan ta i bruk ressursene sine når de løser naturfagoppdrag. Elever med ulike kunnskaper, ferdigheter, interesser og språkerfaringer deltar i den samme aktiviteten, men på ulike måter.

– I prosjektet illustrerer en slik undervisningspraksis et syn på alle elevene i klasserommet som kompetente og med mulighet til å mestre og utvikle seg faglig, sier Book.

Kunnskap om dette har betydning for lærerstudenter, lærere og lærerutdannere, som på ulike måter jobber med å legge til rette for at elever lærer fag samtidig som deres opplevelse av faglig selvtillit og delaktighet i sosiale fellesskap styrkes.

Hovedfunn i doktorgraden

  • Ett av funnene i avhandlingen viser hvordan undervisning kan organiseres slik at elever med ulike kunnskaper, ferdigheter og språkerfaringer oppmuntres til å delta i faglig samarbeid når de bruker begreper de mestrer. 
  • Et annet funn er at kreativitet og forestillingen om å krympe og oppleve en magisk verden, gjør det lettere for elever å forstå en naturfaglig modell. Det kan gi mulighet til at elever med ulike erfaringer, kunnskaper og ferdigheter kan jobbe med felles tema på ulike nivå. 
  • Et tredje funn er at elevers muntlige deltakelse om faglige tema har en sterk sammenheng med sosiale faktorer og mulighet til å engasjere seg. 
  • Spesielt retter avhandlingen oppmerksomheten mot viktigheten av å iscenesette situasjoner der elever opplever seg selv som faglig kompetente og der deres forskjeller ikke ses som en utfordring, men en ressurs med potensial til å gi opplevelse av mestring og innflytelse.

Kontaktinformasjon:

Bilde av Pauline Book
Høgskolelektor
E-post
pauline.book@inn.no
Telefon
+47 62 51 78 54

Om disputasen:

Tittelen på avhandlingen er: «Deltakelse i naturfag i språklig heterogene klasser. En studie av fem flerspråklige mellomtrinnselevers involvering i naturfaglige representasjoner»

Sted: Auditorium 3 på studiested Hamar og digitalt via Zoom (se instruksjoner under)

Lenke til disputas: https://inn.zoom.us/j/65009729518?pwd=cXAvZGxrWWxSM2Z3NmNFZW10a2hRdz09

Webinar ID: 65009729518. Passord: 326296

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Emne er: Språkutviklende naturfagundervisning –hva er det og hva trenger naturfaglærere å vite om språk?

Disputas starter klokken 12.15. 

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent: Professor Clas Olander (Malmö universitet)
  • Andreopponent: Professor Åsa Wedin (Högskolen Dalarna)
  • Komitéens administrator: Førsteamanuensis Gunhild Tveit Randen (Høgskolen i Innlandet)

Kandidatens hovedveileder: Professor Lise Iversen Kulbrandstad (Høgskolen i Innlandet). Medveileder har vært Sonja Mork.

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). For de som er fysisk til stede, kan de ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Veileder for bruk av Zoom:

Disputasen strømmes via Zoom Webinar

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til mehran.amirnejad@inn.no.

Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

Emneord: disputas Av Ole Martin Ringlund
Publisert 23. sep. 2022 11:43 - Sist endret 29. sep. 2022 13:58