28. oktober: Kartlegging av barnehagebarn

Avhandlingen til Bjørg Midtskogen undersøker hvordan barnehageansatte kartlegger og vurderer barn, og hvordan de tar hensyn til barnets perspektiv i dette arbeidet. Nå skal arbeidet forsvares.

Portrettbilde av Bjørg Midtskogen

Bjørg Midtskogen forsvarer doktorgradsarbeidet sitt fra BUK 28. oktober. 

Foto: Privat

Bjørg Midtskogen har gjennomført doktorgradsarbeid sitt ved ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling, BUK.

Studien er kvalitativ og datamaterialet er innhentet med deltakende observasjon på avdelingsmøter til ansatte, med individuelle intervjuer av ansatte, barn og foreldre og med fokusgruppeintervjuer av barn. 

– Avhandlingen bidrar med kunnskap om hvordan barnehagelærere forsøker å la en dynamisk kartlegging være en del av sin praksis, der barna gis innflytelse på de ansattes valg, skriver Midtskogen til inn.no.

Barnehagelærerne forsøker å jobbe ut fra en forståelse av at både barn og voksne lever her-og-nå, men også utvikles hele tiden.

Innenfor en dynamisk kartlegging er ansatte oppmerksomme på hele barnegruppen, mot barns individuelle deltakelse og utvikling, og på hvordan de selv forstår barna.

Det er innenfor denne rammen de ansatte forsøker å gi ekstra støtte til barna som trenger det og fange opp risikofaktorer.

Problemet er mangel på tid til å delta for og med barna på denne måten.

Ifølge Bjørg Midtskogen gir studien grunn til å stille spørsmål ved om barnehagelærerne kan bidra enda mer til god helse og livsmestring for barna, om de får større anledning til å bruke dynamisk kartlegging systematisk, og med nødvendige faglige diskusjoner med kompetente kolleger underveis.

Hovedfunn i doktorgraden:

  • Den dynamiske kartleggingen framstår som vag i en kompleks hverdag med mange barn, og problemet er mangel på tid til å delta for og med barna på denne måten.
  • Studien viser at det systematiske kartleggingsarbeidet øker om de ansatte har flere diskusjoner rundt observasjonene og samtalene som gjennomføres i hverdagen.
  • Foreldre ønsker mer samarbeid med ansatte om kartlegginger som utføres.
  • Studien viser at med økt systematikk fra de ansattes side, øker også deres oppmerksomhet mot barnas trivsel og psykiske helse, så vel som språklig og sosial utvikling.
  • Dynamisk kartlegging er kompetansekrevende, og studien kan gi grunn til å vurdere hvorvidt barnehagelærere kan bidra ytterligere til god helse og livsmestring for barna. 

Kontaktinformasjon:

Bilde av Bjørg Midtskogen
Høgskolelektor
E-post
bjorg.midtskogen@inn.no
Telefon
+47 61 28 83 54

Om disputasen:

Tittelen på avhandlingen er: «Kartlegging av barnehagebarn. En empirisk studie av hvordan kartlegging inngår i barnehageansattes praksis og om de tar hensyn til barnets perspektiv.»

Sted: Auditorium C på studiested Lillehammer og digitalt via Zoom 

Lenke til disputas: https://inn.zoom.us/j/61682427086?pwd=SytRQkpjRjlpMkpuSFBxSWtXdWt4QT09  

Webinar ID: 61 682 427 086. Passord: 036868

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Tittel: "Hvilke utfordringer står dagens barnehagelærere ovenfor i sin profesjonsutøvelse med observasjon og kartlegging, og hvilke syn på kunnskap settes i spill?"

Disputas starter kl. 12.15 

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent: Førsteamanuensis Tove Lafton (OsloMet)
  • Andreopponent: Professor Yngve Troye Nordkvelle (Høgskolen i Innlandet)
  • Tredjeopponent/administrator: Professor Mari Rysst (Høgskolen i Innlandet)

Disputasleder er dekan ved fakultet for helse- og sosialvitenskap Per Morten Fredriksen.

Kandidatens hovedveileder er professor Anne Sigfrid Grønseth, og medveileder er professor Halvor Fauske.

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). De som er fysisk til stede, kan ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Veileder for bruk av Zoom:

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas.

Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til mehran.amirnejad@inn.no.

Emneord: disputas, barnehagebarn Av Ole Martin Ringlund
Publisert 14. okt. 2022 08:38 - Sist endret 28. okt. 2022 16:16