Disputas: Integrering av flyktninger

Gard Ringen Høibjerg forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet 10.06.2021.

Portrettbilde av Gard Ringen Høibjerg

Gard Ringen Høibjerg forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 10 juni.

Integrering av flyktninger er et stort, komplisert og tidvis kontroversielt tema.

– I denne avhandlingen fokuserer jeg på integrering av flyktninger i Norge fra et tjenesteperspektiv. Arbeidet er basert på sju måneders feltarbeid i små kommuner i Norge, og utforsker integrering gjennom det offentlige tjenesteapparatet, skriver Gard. 

Gjennom avhandlingen diskuterer Ringen Høibjerg hvordan integrering av flyktninger i Norge i dag i stor grad skjer gjennom de offentlige tjenestene, og hvordan dette fører til en situasjon der integreringsarbeidet kan ansees som et forarbeid til arbeidet med å skape seg et nytt liv.

– Introduksjonsprogrammet slik det var organisert i 2018 førte til at personene jeg tilbragte tid med brukte all sin energi i klasserommet og på å lære norsk, mens de i mindre grad faktisk var i kontakt med de lokalsamfunnene de var tenkt å bli en del av. 

Studiene tar for seg de forskjellige måtene ulike kommuner jobber for å tilby disse tjenestene. Videre ser studien på hvordan tjenester og verdiskapning ikke kan forstås som et isolert fenomen, men må sees i en større samfunnskontekst.

Hovedfunnene i avhandlingen:

  • Det kan ofte være vanskelig å forutse hvilken nytte en bosatt flyktning har av tjenestene de blir tilbudt gjennom det offentlige tjenesteapparatet. 
  • Fra intervjuer med personer bosatt som flyktninger har det kommet frem at integrering i Norge i stor grad skjer gjennom det offentlige tjenesteapparatet, og mange meldte om vanskeligheter med å komme i kontakt med lokalmiljøet.
  • Tjenesteorganisasjoner bør følge med på hvordan tjenestemottakerne evner å dra nytte av tjenestetilbudet de har, og tilpasse dette fortløpende gjennom tilpasninger for å øke nytten av tjenestene de tilbyr.
  • Uventet verdiskapning kan fortsatt være verdiskapning.

Tittelen på avhandlingen er: «If I get a job, I will just die here. An Ethnographic Public Service Study on Refugee Integration in Norway» 

Sted: Auditorium A på studiested Lillehammer og digitalt via Zoom 

Prøveforelesningen starter kl. 10.15 - med følgende emne: «The concept wicked problems consists of three aspects, being technical/policy complexity, political controversy and a multitude of actors that are involved. Elaborate on all three aspects of wicked problems with an emphasis on political controversy, and apply it to the context of EU refugee policy».

Disputas starter kl. 12.15. 
Med bakgrunn i ivaretakelse av smittevern er det begrensning på hvor mange som kan delta fysisk under prøveforelesning og disputas. Dersom du ønsker å være til stede i auditoriet, må du melde deg på i forkant via denne lenken: https://nettskjema.no/a/203419 

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent førsteamanuensis Karin Geuijen, Utrecht Universitet
  • Andreopponent førsteamanuensis Mia Larson, Karlstad Universitet
  • Tredjeopponent/administrator professor Annette Risberg, Copenhagen Business School og HINN 

Disputasleder er Gudbrand Lien, prodekan forskning HHS.

Kandidatens hovedveileder har vært Forsker Maria Røhnebæk, HINN. Medveileder har vært Professor Per Skålén, Karlstad Universitet.

Emneord: disputas, integrering, flyktninger Av Ole Martin Ringlund
Publisert 5. nov. 2021 14:07 - Sist endret 16. mai 2022 15:49