3. juni: Alle må bidra i innovasjon

Innovasjon bør betraktes som et felles mål for alle i offentlige organisasjoner. Det kommer frem i doktoravhandlingen til Barbara Rebecca Mutonyi som hun forsvarer 3. juni.

Portrettbilde av Barbara Mutonyi

Barbara Rebecca Mutonyi disputerer 3. juni.

Foto: Privat

– I offentlige organisasjoner er det i dag ikke lenger tilstrekkelig at kun ledelsen eller en bestemt forskningsavdeling har ansvaret for komme opp med nye produkter eller tjenester, skriver Mutonyi til inn.no.

Og hun fortsetter.  

– Spesielt verdien og bruken av ansatte bør være mer i fokus og sees på som en viktig ressurs når det gjelder å fremme innovasjoner.

 

 

I avhandlingen hennes betegnes dette som ansattes innovative adferd. Ansattes innovative adferd forstås som atferden ansatte har når det gjelder å implementere nye og nyttige ideer i sin jobbutførelse.

Avhandlingen har studert ulike faktorer som fremmer innovativ adferd blant ansatte innen offentlig tjenesteyting.

Datagrunnlaget er basert på spørreundersøkelser som studerer temaet i tre ulike offentlige sektorer; transport, høyere utdanning, og helse. Gjennom å kombinere både teoretiske og metodiske perspektiver bidrar avhandlingen med ny kunnskap om verdien av ansattes innovative adferd innen offentlig tjenesteyting.

– Ved å fremme ansattes innovative adferd, kan dagens ledere med fordel dra nytte av det store potensialet ansatte besitter som drivere for innovasjonsrettet aktiviteter på jobb, forteller Barbara Rebecca Mutonyi.

Avhandlingen gir praktiske forslag til hvordan offentlig tjenesteyting kan fremme innovativ adferd hos sine ansatte.

Hovedfunn i doktorgraden:

  • Resultatene peker på viktigheten av at ledere gir ansatte tilstrekkelig med autonomi i hvordan de utfører sine arbeidsoppgaver. 
  • Avhandlingen peker på at ledelsen bør ha som mål å skape en organisasjonskultur egnet til å fremme ansattes nytenkning og til å kultivere ansattes innovative adferd.
  • Avhandlingen belyser også den viktige rollen beslutningstakere har i å tilegne seg kunnskap om temaet for å bedre legge til rette for et arbeidsmiljø som fremmer og muliggjør nytenkning.
  • Videre funn avdekker fordelene av å bruke komplekse forskningsmetoder til å bygge kunnskap om innovativ atferd i offentlig tjenesteyting.

Om disputasen:

Barbara Rebecca Mutonyi forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet fredag 03. juni 2022.

Tittelen på avhandlingen er«Employee innovative behavior in public sector services».

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent: Professor Kristina Zgodavova, Technical University of Kosice, Slovakia
  • Andreopponent: Professor Mehmet Mehmetoglu, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Tredjeopponent/administrator: Professor emeritus Rolf Rønning, Høgskolen i Innlandet 

Disputasleder er dekan Marit Roland, Handelshøgskolen Innlandet, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

Kandidatens hovedveileder har vært professor Terje Slåtten, Høgskolen i Innlandet og professor Gudbrand Lien, Høgskolen i Innlandet.

Ex auditorio:

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). For de som er fysisk til stede, kan de ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Veileder for bruk av Zoom:

Disputasen strømmes via Zoom Webinar. Første opponent vil delta via zoom, andre opponent og komiteens administrator vil være til stede i auditorium A, Lillehammer.

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Sitt alene. Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til  mehran.amirnejad@inn.no.

Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

Emneord: disputas, innovasjon Av Ole Martin Ringlund
Publisert 20. mai 2022 09:00 - Sist endret 20. mai 2022 13:17