Disputas: Frivillighet, omsorg og innovasjon

Nina Beate Andfossen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet 04.06.2021.

Portrettbilde av Nina Beate Andfossen

Nina Beate Andfossen har vært stipendiat ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor, INTOP.

Dette ph.d.-prosjektet har tatt utgangspunkt i myndighetenes tydelige forventning om økt frivillig innsats og innovasjon i omsorgstjenestene, og har utforsket innovasjonspotensialet i skjæringsfeltet mellom frivillighet, omsorg og innovasjon.

Studien benytter to befolkningsundersøkelser og en spørreundersøkelse i utvalgte kommuner og har en bred tilnærming til frivillighet ved å studere organiserte frivillige, uorganiserte frivillige og uformelle omsorgsgivere. 

De viktigste funnene i doktorgradsarbeidet:

  • Det er et mangfold av frivillig innsats i omsorgstjenestene.
  • Uformelle omsorgsgivere yter det største bidraget.
  • Organisert og uorganisert frivillighet har et begrenset omfang.
  • Det er lite samarbeid mellom omsorgstjenestene og frivillige organisasjoner i koordineringen av frivillige aktiviteter.
  • De ulike typene frivillige har ulike behov i samarbeidet med omsorgstjenestene.
  • Potensialet for samarbeidsdrevet innovasjon kan være til stede ved at ulike typer frivillige er involvert

I avhandlingen argumenteres det for en utvidet definisjon av frivillig innsats i omsorgstjenestene – at de uformelle omsorgsgiverne bør inkluderes. Skal ressursene nyttiggjøres og innovasjon skje, må mangfoldet dyrkes og samarbeidet skje på de frivilliges premisser.

Tittelen på avhandlingen er: «Omfang og mangfold av frivillighet i omsorg – et potensial for innovasjon i omsorgssektoren?» 

Sted: Auditorium A på studiested Lillehammer og digitalt via Zoom

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Emnet er: «Hva kjennetegner aktører i frivillig sektor på ulike nivåer, hva er deres bidrag når det gjelder «frivillighet», og hvordan har dette endret seg over tid?»

Disputas starter kl. 12.15. 

Med bakgrunn i ivaretakelse av smittevern er det begrensning på hvor mange som kan delta fysisk under prøveforelesning og disputas. Dersom du ønsker å være til stede i auditoriet, må du melde deg på i forkant via denne lenken: https://nettskjema.no/a/202991 

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent: Professor Anne Marie Støkken, Universitetet i Agder
  • Andreopponent: Docent Johan Quist, Karlstads universitet, og tredjeopponent
  • Administrator: Forsker/postdoktor Mette Sønderskov, Høgskolen i Innlandet

Disputasleder: Marit Roland, dekan HHS

Kandidatens hovedveileder: Professor emeritus Rolf Rønning

Medveiledere: Magnus Jegermalm, professor/rektor, Enskilda högskolan Stockholm og Marianne Sundlisæter Skinner, førsteamanuensis, NTNU i Gjøvik

Emneord: disputas, omsorg, innovasjon Av Ole Martin Ringlund
Publisert 5. nov. 2021 11:27 - Sist endret 18. mai 2022 08:41