10. desember: Forvaltning av skog

Skogeiere i Norge har mange målsetninger med forvaltningen av skogen sin. Altamash Bashir har sett nærmere hva som ligger bak dette i doktorgradsarbeidet sitt som han forsvarer på Evenstad 10. desember.

Portrettbilde av Altamash Bashir

Altamash Bashir forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet programmet i anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet 10.12.2021.

Målet med avhandlingen til Bashir har vært å analysere hvordan sosioøkonomiske faktorer, eiendomskarakteristikker og målsetningene med å eie skog påvirker beslutninger om forvaltning av skogen blant private skogeiere.

Forvaltning kan være tømmerhogst, bevaring av biomangfold, kjøp og bruk av skogbruksplaner og interesse for å innhente informasjon om skogforvaltning. 

Dataene er basert på en nasjonal spørreundersøkelse blant personer som eier skog i Norge. 

– Resultatene tyder på at de fleste eierne ikke forvalter skogen med sikte på kun ett mål, men at de har mange. Disse målsetningene kan bestå av blant annet økonomi, sosiale verdier, rekreasjon og bevaring av natur, skriver Bashir til inn.no.

Dette tyder på at multifunksjonelt skogforvaltning har en sterk posisjon i det norske skogbruket. 

Mye som påvirker

De fleste skogeiendommer i Norge er små og mange skogeiere avvirker bare en sjelden gang. 

Studien peker på spesielle grupper av skogeiere som trenger ekstra oppmerksomhet når skogpolitiske ansvarlige og rådgivningstjenester utformer politikk og utfører informasjonskampanjer. 

– Vi fant at alder, kjønn og utdannelse påvirker skogeiernes åpenhet til mer informasjon, mens størrelsen på skogeiendommen er en viktig faktor for hvor mye skogeierne hogger og om de kjøper skogbruksplaner, forteller Bashir.

Skogeiernes hogstvolum er i tillegg formet av blant annet målsetningene ved å eie skog, avstanden mellom skogen og eiers bosted, kjønn og utdannelse. 

Videre er eiere som mottar råd om skogbruk fra offentlig forvaltning mer tilbøyelige til å kjøpe og implementere skogbruksplaner, mer positive til å innhente informasjon om skogforvaltning og til å bevare naturens mangfold. 

– Vi tror at funnene i avhandlingene kan hjelpe beslutningstagere til å formulere og utføre politikk, strategier og tjenester som oppfordrer skogeierne til ytterligere å forvalte og utnytte skogressursene på en økonomisk, økologisk og sosial bærekraftig måte, sier Altamash Bashir.

Viktige funn

  • De fleste personlige skogeierne i Norge har flere mål med forvaltningen av skogen sin. Målene er en kombinasjon av økonomi, sosiale verdier, rekreasjon og bevaring av natur.
  • Funnene tyder på at multifunksjonell skogforvaltning har en sterk posisjon i det norske skogbruket. 
  • Hvor mye tømmer skogeierne hogger påvirkes blant annet av hvilke målsetninger de har for skogen. Skogeiere med økonomiske mål hogger mer enn andre, mens skogeiere med målsetning om naturvern hogger mindre enn andre. 
  • 37 % av skogeierne har en skogbruksplan, men bare 40 % av de som har slik plan implementerer forslagene i planen. 
  • Offentlig forvaltning har en viktig rådgivningsfunksjon i skogbruket. 

Om disputasen

Altamash Bashir forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet programmet i anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet 10.12.2021 

Tittelen på avhandlingen er: «Non-industrial private forest owners’ attitudes and forest management decisions»

Sted: Auditorium Ole Olsen på studiested Evenstad og digitalt via Zoom via denne lenken: https://inn.zoom.us/j/66139048594?pwd=Ung3Smsxdm96SWlUa2FOK1lSbTFEQT09

Webinar-ID: 66 139 048 594. Passord: 505558

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Emnet er: “Data and methods to study forest owners' behaviour: strengths and weaknesses of qualitative and quantitative approaches.”

Disputas starter kl. 12.15. 

Bedømmelseskomiteen består av: 

  • Førsteopponent Professor Teppo Hujala (University of Eastern Finland)
  • Andreopponent PhD Jeannette Eggers (Sveriges lantbruksuniversitet)
  • Tredjeopponent/administrator Førsteamanuensis Endre Hofstad Hansen (Høgskolen i Innlandet) 

Disputasleder er: Dekan Maria Hörnell Willebrand

Kandidatens veiledere:

  • Hovedveileder har vært førsteamanuensis Hanne Kathrine Sjølie, HINN
  • Medveileder har vært professor Birger Solberg, NMBU

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). For de som er fysisk til stede, kan de ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid. 

Veileder for bruk av Zoom

Disputasen strømmes via Zoom Webinar. 

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner.
Sitt alene. Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til mehran.amirnejad@inn.no.

Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

Emneord: disputas, forvaltning skog Av Ole Martin Ringlund
Publisert 26. nov. 2021 15:06 - Sist endret 9. des. 2021 12:10