Disputas: Foreldres erfaringer med barnevernet

Lena Catherine Lossius Westby forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 19. mars 2021.

Portrettbilde av Lena C. Lossius Westby

I studien har Westby intervjuet 11 foreldre i sårbare familier om deres erfaringer fra å stå i langvarig kontakt med barnevernet. Samtlige av foreldrene er enslige forsørgere, og flere av dem lever i vedvarende lavinntekt.

Lena Catherine Lossius Westby disputerer ved ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling 19. mars 2021 med avhandlingen "Sårbare barnefamiliers erfaringer fra møter med norsk barnevern: en narrativ studie".

Studien viser at levekårsproblemer og økonomiske problemer ikke tas på alvor av barnevernet, men at barnevernets fokus ligger på vurderinger av foreldrenes samspill med barna, og vurderinger av risiko knyttet til foreldrenes oppveksthistorie og familienes måte å leve på. Til tross for politisk fokus i Norge rettet mot utrydding av barnefattigdom, er ikke barnevernet opptatt av levekårsproblematikk i disse familiene.Foreldrenes forhold til barnevernet preges av overvåkning, og av redsel for å gjøre feil slik at barnevernet finner åpninger for å gripe inn i familiene med tvangstiltak. Familiene måles etter samfunnsverdier de ikke har økonomisk eller kulturell kapital til å etterkomme, og barnevernets fag- og verdigrunnlag kan i samhandling med disse familiene i ytterste konsekvens slå beina under barnas omsorgssystem.

Westby viser også at i barnevernssaker der foreldrene involveres til medvirkning og deltakere i beslutninger om tiltak rundt barna, virker dette positivt på foreldrenes forhold til barnevernet.

Om disputasen:

Lena Westby forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) ved Høgskolen i Innlandet 19.03.2021

Tittelen på avhandlingen er « Sårbare barnefamiliers erfaringer fra møter med norsk barnevern - en narrativ studie». 

  • Sted: Auditorium 1 på studiested Elverum og digitalt via Zoom. 
  • Prøveforelesningen starter kl. 10.15
  • Disputas starter kl. 12.15 

Påmelding til deltakelse i auditoriet:

Grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset er det begrensninger på hvor mange som kan delta fysisk under prøveforelesningen og disputas.

Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte på disputas. Vi minner ellers om å holde god avstand.

Hvis du vil sitte i salen under prøveforelesning og disputas må du melde deg på med nettskjema. Det åpnes opp for påmelding 10 dager før disputas.

Bedømmelseskomiteen

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent universitetslektor Marianne Høyen (Aarhus universitet), andreopponent professor emeritus Per Jensen (VID Høgskole) og komitéleder professor Hans Jørgen Wallin Weihe (HINN).

Disputasleder er Ingrid Guldvik

Kandidatens hovedveileder har vært professor Halvor Fauske (HINN) og medveileder professor Ottar Ness (NTNU).

Emneord: disputas, barnevern, foreldre Av Erlend Moe
Publisert 26. okt. 2021 15:19 - Sist endret 13. jan. 2022 13:04