25. november: Ny måte å lære engelsk på

Lurer du på om korpusbasert undervisning i engelsk på videregående er lurt å drive med? Ikke? Det gjorde Petter Hagen Karlsen. 25. november disputerer han over temaet.

Portrettbilde av Petter Hagen Karlsen

Petter Hagen Karlsen disputerer 25. november.

Doktorgradsavhandlingen til Petter Hagen Karlsen tar for seg en studie av korpusbaserte tilnærminger til engelsk språklæring i norsk videregående skole.

Og da lurer du kanskje på hva dette er for noe?

Korpora er søkbare tekstdatabaser som opprinnelig ble opprettet for å kunne brukes som et verktøy for språkforskere. I disse tekstsamlingene kan det være alt fra politiske taler til romaner, fra elevtekster til nyhetsartikler. 

Databasene inneholder altså språklig råmateriale som du kan utforske fritt eller ut fra spesifikke grammatiske og pedagogiske søkekriterier.

Ikke brukt mye

Hagen Karlsen ville altså se om dette verktøyet kunne brukes i engelskundervisningen i videregående som et supplement til den tradisjonelle læreboken og andre nettbaserte kilder.

– Korpora kan brukes til å se på språk i videre og mer autentisk forstand. Det er til nå ikke brukt mye på videregående skolenivå, men mer i høyere utdanning, forteller Hagen Karlsen til inn.no.

Studien satte søkelys på både lærere og elever, og dataene ble samlet i to faser gjennom lærerintervjuer, et elevspørreskjema, en kasusstudie, klasseromsobservasjoner og gruppeintervjuer med elevene.

Deltakernes oppfatninger av korpusbasert tilnærming til læring var i fokus. 

Elevene kritiske til verktøyet

Undersøkelsen viser at det var få tilfeller av korpusbruk i klasserommet, og det ble funnet en rekke hindringer for korpusbaserte tilnærminger i klasserommet.

Her er de viktigste funnene til Petter Hagen Karlsen:

 • Lærerne som ble intervjuet i den første fasen av forskningen hadde for det meste unngått å bruke korpora i klasserommet til tross for at de hadde korpusopplæring fra mastergradsløpene sine. 
 • Majoriteten av elevene hadde liten eller ingen kjennskap til korpora.
 • Faktorer som lærernes oppfattinger av elevenes digitale og språklige kompetanse, samt utfordringer knyttet til korpustilgang, ble identifisert som hindringer for at korpora ble bruk av lærerne.  
 • Elevene hadde negative inntrykk av korpusverktøyet de selv prøvde ut i klasserommet. Negative aspekter de pekte på var verktøyets relevans for deres egen læringsprosess, verktøyets utseende, og kompleksiteten i verktøyets brukergrensesnitt og språk. 
 • Det ble likevel observert flere læringsmuligheter da elevene prøvde ut korpusverktøyet i klasserommet. For eksempel så brukte de metaspråk for å diskutere korpussøkene sine, de sammenlignet idiomer med sitt eget morsmål, og diskuterte ordfrekvensen i ordlistesøk. 
 • Hindringene for bruk av korpora i klasserommet ble oppsummert i to kategorier. En kategori handlet om det nye og ukjente ved tilnærmingen, mens den andre omhandlet tilnærmingens relevans for lærere, elever og læreplanen. 

Disputasen

Tittelen på avhandlingen er: «Teaching and Learning English through Corpus-based Approaches in Norwegian Secondary Schools: Identifying Obstacles and a Way Forward»

Sted: Auditorium 3 på studiested Hamar og digitalt via Zoom. Webinar Id: 63 328 793 271. Passkode: 048615

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Emnet er: The affordances and challenges of introducing digital resources in teacher education: practical and cognitive aspects

Disputas starter kl. 12.15. 

Veiledere:

 • Hovedveileder: Sylvi Rørvik, professor, HINN
 • Medveileder: Marte Monsen, professor, HINN

Bedømmelseskomite:

 • Professor Hilde Hasselgård, University of Oslo
 • Professor Marcus Callies, University of Bremen, Germany
 • Professor Gjertrud F Stenbrenden, INN

Disputasleder: Professor Susan Lee Nacey

Veileder for bruk av Zoom:

Disputasen strømmes via Zoom Webinar

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). For de som er fysisk til stede, kan de ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Sitt alene. Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.

Emneord: disputas, korpora Av Ole Martin Ringlund
Publisert 12. nov. 2021 09:48 - Sist endret 20. apr. 2022 10:57