Disputas: Elgen i et miljø i endring

Anne E. Loosen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Anvendt Økologi og Bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet 11.06.2021. 

Portrettbilde av Anne E. Loosen

Anne E. Loosen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 11.juni. 

Avhandlingen til Anne Elizabeth Loosen tar for seg noen av de viktigste utfordringene for hovdyrforvaltning i det 21. århundre - nemlig arealbruk som bidrar til økt fôrproduksjon, rekolonisering av naturlige predatorer, klimaendringer og utfordringer ved overvåkning av bestander som beveger seg over store områder.

– Mer spesifikt så har jeg fokusert på beiteøkologi og variasjoner i habitatbruk i tid og rom hos elg, skriver hun til inn.no.

Stipendiaten brukte data på beitetrykk og møkktellinger, som hun samlet inn i felt fra nord til sør i Norge og Sverige, for å svare på problemstillingene sine. 

Avhandlingen viser viktigheten av menneskelig forstyrrelser, at menneskelig arealbruk påvirker fôrtilgangen til hjortevilt og at milde vintre kan påvirke de sørlig og nordlige elgbestandene i Skandinavia ulikt.

– Jeg fant at små og store veier var en viktig faktor for å forklare variasjon i elgens beiteøkologi i boreale skoglandskaper. Veier hadde større effekt enn tilstedeværelse av ulv, skriver hun.

Funn i avhandlingen

  • Sannsynligheten for at elgen beitet nær skogsbilveier var nesten dobbelt så høy i ungskog, sammenlignet med skogtyper som var eldre eller yngre enn 5-20 år.
  • Et økt beitetrykk nær skogsbilveier kan forverre konflikten rundt beiteskader.
  • Elgtilpasset avvirkning (tilrettelegging av hogstavfall) kan redusere beiteskader. Men her er det også behov for studier over lenger tid.
  • Snødybde og vintertemperatur påvirket elgens bruk av ulike områder - elgen brukte områder med lav temperatur mer enn områder med høy temperatur (over 0°C) om vinteren.
  • Lav oppdagbarhet under elgmøkktellinger, og forskjeller mellom frivillige observatører, kan underestimere tetthet av elg. Det er betydelig usikkerhet i overvåkningsdata, og avhandlingen foreslår løsninger for å håndtere observasjonsfeil som kan bidra til å forbedre overvåkingen i fremtiden.

Tittelen på avhandlingen er: «Spatial ecology of moose (Alces alces) in a dynamic world» (Lenke kommer senere)

Sted: Ole Olsen på studiested Evenstad og digitalt via Zoom 

Prøveforelesningen starter kl. 11.15. Temaet er: "The emergence of rewilding as a conservation strategy: ecological basis and relevance in modern Europe”

Disputas starter kl. 13.15.

Bedømmelseskomiteen består av

  • Førsteopponent seniorforsker Anne Loison (National Centre for Scientific Research, Alpine Ecology Lab, University of Savoie, France)
  • Andreopponent professor Leif Egil Loe (Faculty of Environmental Sciences and Natural Management, Norwegian University of Life Sciences)
  • Tredjeopponent/administrator førsteamanuensis Petra Kaczensky (Department of Forestry and Wildlife Management, Inland Norway University of Applied Sciences) 

Disputasleder er prodekan forskning Øyvind G.Antonsen (Inland Norway University of Applied Sciences).

Kandidatens hovedveileder har vært førsteamanuensis Karen Marie Mathisen, medveileder professor Barbara Zimmermann, førsteamanuensis Joris Cromsigt, og førsteamanuensis Olivier Devineau.

Emneord: disputas, elg, miljø Av Ole Martin Ringlund
Publisert 5. nov. 2021 14:12 - Sist endret 20. mai 2022 12:31