4. november: Vi påvirker forholdet mellom byttedyr og rovdyr

Å forstå rollen som mennesker har i økologiske samfunn får økende betydning nå som de store rovdyrene kommer tilbake til sine opprinnelige utbredelsesområder. Giorgia Ausilio kan mer enn de fleste om dette og 4. november forsvarer hun doktorgraden sin.

Portrettbilde av Giorgia Ausilio og hunden hennes

Giorgia Ausilio forsvarer doktorgradsarbediet sitt på Evenstad 4. november.

Foto: Privat

Giorgia Ausilio har jobbet med avhandlingen sin på Evenstad på ph.d.-programmet Anvendt økologi og bioteknologi.

Hun skriver til inn.no at mennesker på flere måter har innflytelse på vekselvirkningene mellom rovdyr og byttedyr. Vi endrer tettheten av dyr, atferden deres og ikke minst overlevelsen deres gjennom for eksempel jakt, skogbruk og landbruk.

Målene med denne avhandlingen var ifølge Ausilio firedelt:

 1. Finne ut om jakt og ulv resulterer i motsigende eller overlappende romlige og tidsmessige fordelinger av dødsrisiko for elgen.
 2. Undersøke elgens habitatvalg i forhold til den romlige og tidsmessige fordelingen av dødsrisikoen fra jakt og ulv.
 3. Utrede elgkalvenes dødelighet gjennom sommer og vinter i forhold til risiko fra jakt og ulv
 4. Vurdere om tilbakekomsten av ulven har resultert i mindre elgbeiteskader på furu.

– Mine resultater viser at elgens risiko for å dø varierer i tid og rom både når det gjelder jakt og ulv, men at hvor og når de to risikofaktorene utspilles står i kontrast med hverandre, skriver stipendiaten til oss.

Og hun fortsetter.

– Elgen tilpasset habitatvalget til den sterkere og mer forutsigbare dødstrusselen, nemlig jakten. Derimot virker det ikke som om ulven endret elgens atferd verken ved at elgen unngikk plasser eller tider med høy ulverisiko, eller at det førte til mindre beiteskader på furu.

Store rovdyr er på vei tilbake til deler av de opprinnelige utbredelsesområdene sine. Områder som nå påvirkes av mennesker og aktivitetene våre.

Å forstå omfanget og rollen til rovdyrenes uttak av byttedyr i menneskepåvirkede landskap kan ha betydelige implikasjoner for forvaltning og bevaring av vilt, forteller Giorgia.

– Fordi rovdyr-byttedyr-forholdet spiller en viktig rolle for strukturen i økologiske samfunn, finnes det et presserende behov for å vurdere hvordan mennesker påvirker og omformer dette forholdet, og om byttedyrene kan reagere på flere dødelighetskilder.

For eksempel er det viktig for bestandsforvaltningen å undersøke hvordan overlevelsesrater for unge klauvdyr endrer seg og påvirkes av store rovdyr og mennesker når det skal utarbeides bestandsplaner. 

Hovedfunn i doktorgraden:

 • Miljømessige og menneskeskapte trekk ved landskapet påvirket elgens risiko for å bli tatt av ulv eller skutt i jakta, som mest sannsynlig er et resultat av ulvenes og jegernes ulike jaktmåter.
 • Jakt og ulv resulterte i risikomønstre for elgen som varierte i tid og rom, og som stod i kontrast med hverandre.
 • Elgen tilpasset habitatvalget sitt slik at den unngikk risikofylte områder i risikofylte tider, men det gjaldt bare risiko fra jakt, ikke fra ulv.
 • Både risiko fra ulv og jakt var assosiert med høyere sannsynlighet for elgkalvedødelighet, mens bjørnetetthet ikke var relatert til kalvedødelighet om sommeren.
 • Ulvens tilbakekomst til Skandinavia har ikke resultert i en nedgang i elgbeiteskader på furu innenfor ulverevir, sammenlignet med utenfor ulverevir.

Kontaktinformasjon:

Bilde av Giorgia Myriam Ausilio
Stipendiat
E-post
giorgia.ausilio@inn.no
Telefon
+47 62 43 07 61

Om disputasen: 

Tittelen på avhandlingen er: «Predator-prey interactions in anthropogenic landscapes»

Sted: Auditorium Ole Olsen på studiested Evenstad og digitalt via Zoom

Lenke til disputas: https://inn.zoom.us/j/66309641708?pwd=ZXFOdTI1c3R4bnhzdE5LdXR2OTFiUT09

Web-ID: 663 0964 1708. Passord: 195370

Prøveforelesningen starter kl. 12:15. Tittel er: The relative importance of top-down and bottom-up control of ecosystems 

Disputas starter kl. 14:15. 

Bedømmelseskomiteen består av:

 • Førsteopponent: Assistant professor Kaitlyn Gaynor (University of British Columbia, Canada)
 • Andreopponent: PhD and Senior researcher Torkild Tveraa (Norwegian Institute for Nature Research, NINA, Tromsø)
 • Tredjeopponent/administrator: Associated professor Simen Pedersen (Høgskolen i Innlandet).

Disputasleder er: Dekan Maria Hörnell Willebrand.

Kandidatens hovedveileder har vært professor Barbara Zimmermann (HINN), associated professor/førsteamanuensis Ane Eriksen (HINN), associated professor/førsteamanuensis Petter Wabakken, researcher/forsker Camilla Wikenros (Sveriges Landbruksuniversitet, SLU) og researcher/forsker Håkan Sand (Sveriges Landbruksuniversitet, SLU).

Veileder for bruk av Zoom:

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas.

Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til mehran.amirnejad@inn.no.

 

 

Emneord: disputas, rovdyr, elg Av Ole Martin Ringlund
Publisert 26. okt. 2022 16:02 - Sist endret 7. nov. 2022 08:18