Disputas: Edderkopper og klimaendringer

Jeremy Monsimet forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet 25.06.2021. 

Monsimet har skrevet avhandlingen “Predicting future changes in the distribution of wandering spiders - Habitat requirement, cold tolerance, and dispersal are crucial traits for Dolomedes species.”

– Ettersom evnen til å tilpasse seg klimaendringer varierer mellom arter, var målet med denne avhandlingen å evaluere to europeiske fiskeedderkopparters evne til å følge habitatendringer, skriver Jeremy Monsimet til inn.no.

De to artene han har sett nærmere på er dammyredderkoppen og myredderkoppen. Disse to semiakvatiske artene er utbredt i Europa, men førstnevnte er klassifisert som sårbar på IUCNs rødliste.

Habitatene deres, våtmarkene, trues av klimaendringer og menneskelig aktivitet.

I arbeidet sitt utforsket Monsimet disse artenes habitatkrav, toleranse for kulde og tilbøyelighet til spredning over korte og lange avstander. Målet var å kunne forutsi utstrekningen av egnet og tilgjengelig habitat under forskjellige sannsynlige klimascenarier.

Beskrivelsen av habitatkravene til de to fiskeedderkoppartene kan bidra til forvaltningen av begge artene. Informasjon om spredning og kuldetoleranse kan brukes i forvaltningen, og til å oppdatere artenes IUCN-status.

Bevaring av denne arten kan ha viktige effekter med hensyn til bevaring av våtmarker i Fennoskandia og Europa.

Hovedfunn:

  • De to artene er ulike både med hensyn til habitatkrav, kuldetoleranse og spredningspotensiale. Slike egenskaper er avgjørende for å forstå deres framtidige ekspansjon mot høyere breddegrader og deres etableringssuksess
  • Ved at de spiller en nøkkelrolle i økosystemet i våtmarker har fiskeedderkopper potensiale til å fungere som biologiske indikatorer for kvaliteten til våtmarker
  • For å støtte bevaringen av disse artene bør både lokal og regional skala tas hensyn til, med inngrep for å bevare våtmarker og spredningsveier mellom disse

Tittelen på avhandlingen er: “Predicting future changes in the distribution of wandering spiders - Habitat requirement, cold tolerance, and dispersal are crucial traits for Dolomedes species.”

Sted: Auditorium Ole Olsen på studiested Evenstad og digitalt via Zoom

Prøveforelesningen starter kl. 11:15. Temaet er: "Challenges of predicting species distribution and persistence under climate change"

Disputas starter kl. 13:15

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent Professor Gabriele Uhl, Zoological Institute and Museum, General and Systematic Zoology, University of Greifswald, Germany
  • Andreopponent Associate professor Marco Isaia, Life Sciences and Systems Biology, University of Turin, Italy
  • Tredjeopponent/administrator Professor Morten Odden, Department of Forestry and Wildlife Management, Inland Norway University of Applied Sciences 

Disputasleder er prodekan forskning Øyvind G. Antonsen.

Kandidatens hovedveileder har vært Olivier Devineau, medveileder Denis Lafage og medveileder Julien Pètillon.

Emneord: disputas, edderkopper Av Ole Martin Ringlund
Publisert 5. nov. 2021 14:45 - Sist endret 20. mai 2022 11:11