Disputas: Digital dannelse i skolen

Lillian Gran disputerer 30. september 2020 med en kvalitativ studie av digitalisering og identitetsarbeid i skolen. Gran har vært tilknyttet ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet sitt studiested på Hamar.

Vi har de siste årene sett en stadig økende bruk av IKT i skolen. De fleste barna har tilgang til mobil, nettbrett og/eller datamaskin store deler av døgnet, noe som har betydning for de tradisjonelle dannelsesprosessene i skolen.

Det er nettopp begrepet digital dannelse som står i sentrum for doktorgradsarbeidet til Gran, som har gjennomført en kvalitativ studie av digitalisering og identitetsarbeid i skolen.

- De digitale utfordringene øker stadig, så det er nå ekstra viktig at barn og unge utvikler digital dømmekraft og reflekterer over egen identitetsutvikling i og utenfor den digitale arenaen. Mye av dette arbeidet bør gjøres på skolen, sier Gran.

Med digital dannelse menes i denne sammenheng en mellommenneskelig overordnet kompetanse barn og unge må utvikle for best mulig å mestre mulighetene og utfordringene som møter dem i ulike kontekster i dagens digitale samfunn.

- Litteraturstudien viser at digital dannelse ikke er et nytt fenomen, men mer et utvidet perspektiv ved dannelsesoppdraget som skolen alltid har hatt. Men dette opprinnelige dannelsesoppdraget i skolen virker å være uklart da teknologien virkelig slo gjennom, sier Gran.

Et av de viktigste funnene i studien er at dannelsesbegrepet har behov for å rekonstrueres når det gjelder handlinger i det digitale.

I tillegg mener hun at digital dannelse som en interkulturell kompetanse ikke samsvarer med dagens kunnskapssyn med et stort fokus på effektivisering, resultat og læringsutbytte.

- Dannelsesbegrepet bør i større grad omhandle demokrati og utdanning, med fokus på at individets egne medieerfaringer er en del av deres identitetsutvikling, sier Gran.

Elevene gir uttrykk for at de opplever å ikke være delaktige eller bli hørt når det gjelder utnyttelse av deres digitale ferdigheter, deres opplevelse av digital mobbing og digitale konflikter.

- Studien viser at det ikke eksisterer et systematisk arbeid relatert til elevenes bruk av IKT og hvordan dette igjen påvirker deres dannelse og identitetsutvikling. Det er tydelig behov for tettere samarbeid mellom skole og hjem relatert til elevenes digitale handlinger i og utenfor skolen, sier Gran.

Disputasen:

Lillian Gran forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling på studiested Hamar ved Høgskolen i Innlandet 30. september 2020.

Tittelen på avhandlingen er "Digital dannelse: En kvalitativ studie av digitalisering og identitetsarbeid i skolen". 

Sted : Aud 3, campus Hamar.

Tidspunkt : Prøveforelesningen starter klokken 10.15 med tittelen : Relevansen av og metodologiske utfordringer ved empirisk dannelsesforskning.

Disputas fra klokken 12.15. 

Grunnet koronaepidemien og nasjonale restriksjoner er det begrensning på hvor mange som kan delta på disputasen. Fysisk deltakelse kun ved påmelding.

Publikum kan ellers følge disputasen som blir strømmet direkte via Zoom. 

Bedømmelseskomiteen består av første opponent Ane Qvortrup (professor), andre opponent Rune Krumsvik (professor) og komitéleder Harald Thuen (professor).

Hovedveileder er Geir Haugsbakk (professor ved Høgskolen i Innlandet), mens Yvonne Fritze (førsteamanuensis ved HINN), Christina Mølstad og Merethe Roos (professor ved Universitetet i Sørøst-Norge) er medveiledere.

Disputasleder : Dekan for HSV, professor Ingrid Guldvik. 

Emneord: disputas, digital dannelse Av Håkon Boye Bergum
Publisert 20. okt. 2021 14:56 - Sist endret 20. mai 2022 11:49