3. desember: Bedre forståelse av lærerautonomi

Ana Lucia Lennert Da Silva håper at arbeidet hennes kan bidra til en bedre forståelse av begrepene lærerautonomi og læreraktørskap innenfor profesjonsrettede lærerutdanningsfag. 3. desember forsvarer hun doktorgraden sin.

Portrettbilde av Ana Lucia Lennert Da Silva

Ana Lucia Lennert Da Silva forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet PROFF ved Høgskolen i Innlandet 3. desember 2021.

Foto: Privat

I studien sin har Ana Lucia brukt disse begrepene for å undersøke læreryrket i en utdanningskontekst blant annet preget av nasjonale prøver for å se på kvaliteten på lærernes arbeid.

Lærerautonomi dekker lærernes handlingsrom og mulighet til å ta avgjørelser i pedagogiske situasjoner i møte med styringsdokumenter. Læreraktørskap dekker lærernes reaksjoner på ulike styringsdokumenter ved utøvelse av sitt arbeid.

 I en større sammenheng håper jeg at studien kan bidra til et økt fokus på, og en problematisering av, lærernes reaksjoner på styringsdokumenter, forteller stipendiaten til inn.no.

Mange studier innenfor profesjonsrettede lærerutdanningsfag peker på at lærere har svært begrensete handlingsrom og muligheter for å ta beslutninger i pedagogiske situasjoner. Samtidig er utdanningskonteksten preget av økende ansvarliggjøring av lærere. 

Ved å sammenligne lærernes oppfatninger i to svært forskjellige land som Brasil og Norge, har studien vist at det er mange oppfatninger av og reaksjoner på styringsdokumenter. 

I tillegg har studien påpekt at globale trender ikke betyr det samme i ulike sammenhenger, i motsetning til enkelte andre studier innenfor fagområdet. Studien har derimot vist at globale trender mottas og forstås i relasjon til nasjonale og lokale forhold.

Viktigste funn:

  • Lærere kan akseptere styringsdokumenters krav uten å stille spørsmål.
  • Lærere kan akseptere styringsdokumenters krav for å unngå sanksjoner.
  • Lærere kan tilpasse styringsdokumenters krav til sine interesser og behov.
  • Lærere kan motstå og endre styringsdokumenters krav om ansvarliggjøring ved å finne kreative løsninger på kravene.

Funnene antyder også at styringsdokumenter og lokale arbeidsforhold kan påvirke lærernes handlingsrom og mulighet for å kunne ta beslutninger (lærerautonomi). De viser også at lærere kan ha vilje og kapasitet til å navigere i både styringsdokumenter og arbeidsforhold ved utøvelse av sitt arbeid (læreraktørskap).

Disputasen:

Ana Lucia Lennert Da Silva forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet PROFF ved Høgskolen i Innlandet 3. desember 2021.

Tittelen på avhandlingen er: «Teacher autonomy and teacher agency in an accountability context: a comparative study in Brazil and Norway»

Sted: Auditorium 3 på studiested Hamar og digitalt via Zoom. Webinar Id: 61805554209. Passkode: 048615

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Tema er: What are the issues – e.g., practical, methodological, theoretical and ethical – that need to be considered when combining different theoretical approaches into a single analytic framework? Discuss with reference to specific examples from the PhD work.

Disputas starter kl. 12.15. 

Komite:

  • Professor Mark Priestley, University of Stirling, UK
  • Førsteamanuensis Hege Hermansen, OsloMet
  • Førsteamanuensis Øystein Olav Skaar, HINN

Disputasleder: Professor Susan Lee Nacey

Hovedveileder: Christina Niemi Mølstad, instituttleder ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet. 

Medveileder: Berit Karseth, professor, Institutt for pedagogikk, Universitetet I Oslo

Veileder for bruk av Zoom:

Disputasen strømmes via Zoom Webinar

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). For de som er fysisk til stede, kan de ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Sitt alene. Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.

Emneord: disputas, lærer Av Ole Martin Ringlund
Publisert 19. nov. 2021 11:34 - Sist endret 23. nov. 2021 12:52