Roller og ansvar ved BUK

Ledergruppa ved fakultet:
Fakultetets ledergruppe består av dekanen, to prodekaner, administrasjonssjef, tre instituttledere, ph.d.-leder og leder for eksternt finansiert virksomhet. Ledermøtet behandler de fleste saker som angår fakultetet, alt fra strategiske saker, iverksetting av HINN policy og til daglig drift. Ledergruppa gir råd til dekanen i saker som behandles i ledergruppa.   

FoU-utvalget ved fakultetet: 
FoU-utvalget ved fakultet er et strategisk, samordnende og rådgivende organ for prodekan for forskning når det gjelder FoU-virksomhet ved fakultet. Utvalget skal også gi råd om fordeling av stipendiater. Ph.d.-leder og en representant for stipendiatene knyttet til fakultet er medlemmer av FoU-utvalget.

Ph.d.-utvalget: 
Ph.d.-utvalget fungerer som studieprogramutvalg i henhold til kvalitetsarbeidet ved forskerutdanningene.  

Medlemmer:

Les mer om ph.d.-utvalgenes mandat og sammensetning

I de supplerende retningslinjene for ph.d.-programmet har dekan delegert fullmakt til ph.d.-utvalgets leder til å blant annet:

  • Oppnevne medveiledere
  • Innpassing/godkjenning av eksterne ph.d.-emner
  • Godkjenne opplæringsdel
  • Fatte vedtak om disputas på bakgrunn av enstemmige komitéinnstillinger

Ph.d.-utvalget fungerer som studieprogramutvalg i henhold til kvalitetsarbeidet ved forskerutdanningene.

Alle henvendelser til BUKs ph.d.-utvalg sendes til ph.d.-koordinator Maria Bøhlerengen.

Forskningsråd: 
Forskningsrådet har ingen beslutningsmyndighet, men er et diskusjonsforum som først og fremst skal kvalitetsikre det faglige innholdet i ph.d.-programmene.  

Sammensetting: 

  • Ph.d.-leder professor Mari Rysst
  • Kontaktpersoner for ph.d.-programmenes forskningsgrupper 
  • Veileder og potensielle veiledere 
  • Sekretærfunksjonen, som ivaretas av ph.d.-koordinator 

Personroller

Dekan på fakultet: 
Dekan har et overordnet ansvar for utvikling av fakultetenes ph.d.-program. For ph.d.-program er dekan ansvarlig for at det utarbeides tilsvar til rapport fra periodisk programevaluering. 

Ingrid Guldvik er dekan for Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Prodekan forskning: 
Prodekan forskning har ansvar for å sikre helhetlig tilnærming til og prioritering av forskning på fakultetet og fremme en sterk forskningskultur med forskergrupper som samarbeider regionalt, nasjonalt og internasjonalt.  Prodekan forskning sitter som leder i FoU-utvalget på fakultet, og som representant i ph.d.-utvalget.

Stian Ellefsen er Prodekan forskning ved helse- og sosialvitenskap

Ph.d.-leder: 
Ph.d.-leder er faglig leder og  studieprogramansvarlig for ph.d-utdanningen, og har det daglige ansvaret for studiekvalitet og for det faglige innholdet i ph.d.-kandidatenes utdanning. Dekan har delegert fullmakt til ph.d.-leder i henhold til supplerende retningslinjer ved BUK. 

Ph.d.-leder skal påse at veiledningen fungerer etter forutsetningene og iverksette forbedringstiltak som ph.d.-utvalget har vedtatt. Ph.d.-leder skal sørge for at det til enhver tid er valgt en tillitsvalgt blant ph.d-kandidatene. 

Mari Rysst er ph.d.-leder for BUK 

Emneansvarlig: 
Emneansvarlig skal formidle resultatet av emneevalueringer til ph.d.-utvalget og stipendiatene, og gjennomføre tiltak for kvalitetsikring dersom nødvendig. 

Veileder for ph.d.-kandidater:
Hovedveilederen har det faglige hovedansvaret for kandidaten, og skal normalt være ansatt ved høgskolen. Se  Ph.d.-forskriften og  Supplerende retningslinjer for BUK. 

Tillitsvalgt:
Tillitsvalgt er stipendiatenes representant i både ph.d.-utvalget og andre møtefora på ph.d-programmene, og fungerer som stipendiatenes talerør i det løpende kvalitetsarbeidet. Tillitsvalgt skal formidle synspunktene til stipendiatene på ph.d.-programmet, og representere i saker som blir tatt opp. Tillitsvalgt bidrar gjennom å gi tilbakemelding om emner eller forelesere m.m., og kan løfte større prinsipielle saker i ph.d.-utvalget.  

Den tillitsvalgte får kjennskap til andres personlige forhold, og har derfor taushetsplikt etter de regler som gjelder i forvaltningslovens § 13.  

Christopher Le er tillitsvalgt av ph.d.-kandidatene på BUK 

Ph.d.-koordinator:
Ph.d.-koordinator har ansvar for å koordinere daglig drift, og er kontaktperson for stipendiatene ved diverse spørsmål. Ph.d.-koordinator sitter også som sekretær i ph.d.-utvalget og BUK-forskningsråd. 

Maria Bøhlerengen er ph.d.-koordinator for BUK 

Stipendiaten:
Ph.d.-kandidater skal sette seg inn i de lover, forskrifter og retningslinjer som gjelder for dem, både som studenter og som arbeidstakere.

Den enkelte ph.d.-stipendiaten forventes å delta aktivt i evaluering av emner, ph.d.-programmet og av læringsmiljøet. 

Ph.d.-stipendiater ved BUK 

Publisert 17. aug. 2021 11:07 - Sist endret 15. juni 2022 13:33