Faglige læringsmål for BUK

De faglige læringsmålene for doktorgradsutdanningen er formulert ut fra kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Læringsmålene er følgende:

  1. Kandidatene skal beherske generell vitenskapsteori og metode, og de skal ha innsikt i sentrale vitenskapsteoretiske diskusjoner.
  2. Gi kandidatene et grunnlag for innsikt i og kritisk refleksjon om teoriers, empirisk forskning og praksisfelts forståelser av barns og unges oppvekst, sosialisering, deltakelse og kompetanseutvikling samt om samfunnets og profesjoners forskjellige innsatser på dette området.
  3. Gi kandidatene kunnskap om sentrale problemstillinger i forskningsfronten på det faglige kjerneområdet barns og unges oppvekst, sosialisering, deltakelse og kompetanseutvikling og eget spesialområde.
  4. Gi kunnskapsgrunnlag for at kandidatene etter endt utdanning har kompetanse til å undervise og veilede innen feltet barns og unges oppvekst, sosialisering, deltakelse og kompetanseutvikling og eget spesialiseringsområde
  5. Gi kunnskapsgrunnlag for og trening i å drive og formidle forskning på internasjonalt nivå.

Doktorgradsutdanningen omfatter:

  • En godkjent opplæringsdel
  • Et selvstendig forskningsarbeid i samarbeid med veiledere og eventuelt andre forskere
  • Utarbeidelse av en doktorgradsavhandling basert på forskningsarbeidet
  • Deltakelse i aktive forskermiljøer, nasjonalt og internasjonalt
  • Faglig formidling som er nært relatert til doktorgradsarbeidet
Publisert 17. aug. 2021 10:51