Language: NOR | ENG

Disputerte på empowermentbasert ledelse

Stein Amundsen (foto: HINN)

Stein Amundsen disputerte for sin doktorgrad 14. november 2014 med avhandlingen "Empowering leadership - leading employees to lead themselves" hvor han utforsker en særskilt tilnærming til ledelse som vokste frem mot slutten av 1980-årene.

Disputasen fant sted på Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse på NTNU.

Empowermentbasert ledelse

Avhandlingen med den fulle tittelen "Empowering leadership - leading employees to lead themselves. Exploration of central characteristics, implications, and self – other agreement of the empowering leadership construct" bidrar til ledelses- og empowerment-litteraturen ved å utforske empowermentbasert ledelse, en særskilt tilnærming til ledelse som vokste frem mot slutten av 1980-årene som en reaksjon på endringer i arbeidsliv og samfunn generelt.

En gjennomgang av relevant litteratur viser at to beslektede hovedtilnærminger til empowermentbasert ledelse har lagt grunnlaget for hva vi i dag forbinder med denne ledelsesformen, nemlig superledelse og ulike tilnærminger til ledelse som vektlegger forskjellige former og grader av maktfordeling, her kalt den klassiske tilnærmingen.

Støtter ansattes autonomi

En grunnleggende karakteristikk ved empowermentbasert ledelse er å støtte ansattes autonomi, noe som representerer det mest fremtredende kjennetegnet som skiller denne ledelsesformen fra andre former og samtidig gjør den mer i tråd med idéen om empowerment på arbeidsplassen.

Dette særskilte autonomi-kjennetegnet ved empowermentbasert ledelse er spesielt viktig i dagens moderne arbeidsliv preget av blant annet mer fleksible, utflatede og desentraliserte organisasjonsdesign samt delegering av ansvar og beslutningsmyndighet til selvledende kunnskapsarbeidere.

Liten oppmerksomhet i den vitenskapelige litteraturen

Til tross for sin rolle som en moderne ledelsesform, er det kun i det siste tiåret at empowermentbasert ledelse for alvor har fått oppmerksomhet i den akademiske ledelses-litteraturen.

Faktisk ble hele to-tredjedeler av publiserte akademiske artikler som inkluderer søkeordene empowering leadership og/eller superleadership identifisert i perioden 2006 - januar 2014.

Fortsatt er det svakheter i litteraturen med hensyn til ulike aspekter ved empowermentbasert ledelse som trenger å bli undersøkt. Avhandlingen har derfor som målsetting:

(a) teoretisk å underbygge og definere empowermentbasert ledelse som grunnlag for konseptualisering og operasjonalisering av konstruktet

(b) å bygge, avgrense, og validere et nytt instrument for måling av konstruktet

(c) å identifisere og teste sentrale mediatorer av empowermentbasert ledelse

(d) å utforske hvordan enighet mellom selv- og andres vurdering av empowermentbasert ledelse påvirker viktige utfallsvariabler.

For å undersøke disse spørsmålene ble det gjennomført seks studier som er inkludert i tre artikler.

Vurdert over alle tre artiklene viste empowermentbasert ledelse positive assosiasjoner med leder effektivitet/jobb ytelse og medarbeideres selvledelse, psykologiske empowerment, trivsel, arbeidsinnsats og kreativitet, samt negativ assosiasjon med medarbeideres turnoverintensjon.