Language: NOR | ENG

Disputerer på tidlig innsats i skole og barnehage

Stine Vik (foto: HINN/Gro Vasbotten)

Stipendiat Stine Vik disputerer for sin doktorgrad på HiL 18. september 2015 med avhandlingen "Tidlig innsats i skole og barnehage. Forutsetninger for forståelser av tidlig innsats som pedagogisk prinsipp".

Viks avhandling tilbyr en teoretisk forståelsesramme der 'tidlig innsats' kan diskuteres kritisk i norsk og nordisk utdanningskontekst.

Tidlig innsats

'Tidlig innsats' handler om pedagogiske tiltak i barnehage og skole som skal bidra til økt læringsutbytte for alle elever, og i tillegg virke sosialt utjevnende.

Prinsippet om 'tidlig innsats' har fått en sentral plass i pedagogisk praksis i norsk skole og barnehage de senere årene. Problemet er imidlertid at det mangler teorier og forståelsesrammer som kan håndtere kompleksiteten i arbeidet med 'tidlig innsats' som pedagogisk strategi.

Samfunnsdanning eller samfunnsnytte

Utgangspunktet for studien er at norsk og internasjonal pedagogisk tenkning er preget av to ulike kulturhistoriske pedagogikktradisjoner:

  • Den kontinentale europeiske Pädagogik-tradisjonen
  • Den angloamerikanske Education-tradisjonen

Skillet mellom disse to måtene å tenke pedagogikk på, preger også dagens debatt om skolens og barnehagens målsetning skal være samfunnsdanning eller samfunnsnytte.

Forutsetningene og premissene for de to tradisjonene er svært forskjellige, noe som vil si at forståelsen og praktiseringen av prinsippet om 'tidlig innsats' i skole og barnehage også vil være preget av hvilken av dem man velger å ta utgangspunkt i.

Slik gjør studien til Vik et teoretisk resonnement om hvordan 'tidlig innsats' blir forstått, basert på disse to perspektivene.

Avhandlingen utvikler et teoretisk grunnlag, ved hjelp av forståelsesrammer fra blant andre pedagogen Gert Biestas analyser av pedagogikktradisjonene og filosofen Hans Skjervheims filosofi, som prinsippet om 'tidlig innsats' kan diskuteres i lys av.

'Tidlig innsats' i Norge

Målet med pedagogisk virksomhet er grunnleggende forskjellig i de to tradisjonene. Forståelsen av 'tidlig innsats' er derfor også svært ulik alt ettersom man benytter det ene eller det andre perspektivet som grunnlag for de tiltak man velger å sette ut i pedagogisk praksis.

- Norsk pedagogisk tradisjon har likhetstrekk med det kontinentale Pädagogik-perspektivet om samfunnsdanning, sier Vik. 'Tidlig innsats' slik prinsippet har vært brukt i norsk sammenheng de siste årene, har imidlertid vært preget av den anglo-amerikanske Education-tradisjonen med fokus på oppdragelse til samfunnsnytte.

Vik har vært tilknyttet doktorgradsområdet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) ved HiL i stipendiatperioden og veileder har vært professor Rune S. Hausstätter.

Umiddelbart etter disputasen har ph.d.-programmet BUK gleden av å invitere til mottakelse.

Artikkelen er tidligere publisert på hil.no