Disputerer på kognisjon og depresjon hos barn med Aspergers syndrom

Per Normann Andersen (foto: HINN)

Per Normann Andersen disputerer for sin doktorgrad 15. januar 2015 med en avhandling hvor han har sett på forsinket utvikling av arbeidsminne og mangel på bedring av depresjonssymptomer hos barn og unge med Asperger syndrom.

Avhandlingens tittel er "Neurocognitive functions, symptoms of depression and autism symptoms in children with High-Functioning Autism. A two-year follow-up study".

Barn og unge med Asperger syndrom har normale evnemessige forutsetninger, men ofte vansker med å tenke og å huske på likt (arbeidsminne), tankemessig impulskontroll (inhibisjon) og evne til å skifte fokus raskt (mental fleksibilitet).

Disse funksjonene kalles eksekutive funksjoner, og har betydning for hvordan man regulerer tanker, følelser og atferd.

Utvikling over tid

Mange med Asperger syndrom har symptomer på angst og depresjon.

Per Normann Andersen ønsket i sin doktorgradsstudie å undersøke eksekutive funksjoner hos barn og unge med Asperger syndrom, hvordan disse funksjonene utviklet seg over tid, og om det var sammenheng mellom endring av eksekutive funksjoner og endring av symptomer på angst og depresjon.

Undersøkte ulike grupper

Trettiåtte barn og ungdom mellom 8-17 år med Asperger syndrom, 79 med ADHD og 50 friske kontrollbarn ble rekruttert fra barne- og ungdoms poliklinikker.

De ble utredet med et testbatteri som undersøkte forskjellige eksekutive funksjoner som arbeidsminne, inhibisjon og mental fleksibilitet og følelsesmessige vansker.

De ble utredet på nytt to år etter.

Arbeidsminne utviklet seg saktere

Andersens doktorgrad viser at arbeidsminne utviklet seg saktere, eller at utviklingen stoppet opp, hos barn med Asperger syndrom sammenlignet med barn med ADHD og friske barn.

Barn med Asperger syndrom hadde på begge måletidspunkt høy grad av selvrapporterte symptomer på depresjon sammenlignet med friske barn.

Symptomene var ikke bedret ved oppfølging to år etter. 

Andersen fant imidlertid en sammenheng mellom reduksjon av autismesymptomer og reduksjon av depresjonssymptomer. Det var lite sammenheng mellom bedret eksekutive funksjoner og reduksjon av depresjon.

Resultatene understreker viktigheten av å ha fokus på autisme symptomer og symptomer på depresjon i behandlingen av barn og unge med AS.

Artikkelen er tidligere publisert på hil.no

Sist endret: .