Language: NOR | ENG

Disputerer på kjærlighet og sosialt arbeid

Hilde Marie Thrana (foto: HiL)

Stipendiat Hilde Marie Thrana disputerer for sin doktorgrad på HiL 30. april 2015 med avhandlingen "Kjærlighet og sosialt arbeid. En studie av kjærlighetens betydning i barnevernets praksis".

Studien til Thrana utforsker hvilken betydning kjærlighet har i barnevernet og bygger på ungdoms egne erfaringer av relasjonen med barnevernsarbeidere.

Kjærlighet som profesjonell kompetanse

Gjennom intervjuer av ungdom, ansatte og foreldre blir kjærlighet undersøkt både med hensyn til hva kjærlighet betyr for ungdommenes utvikling og vekst, men også hvordan kjærlighet kan inngå som en profesjonell kompetanse hos sosialarbeideren.

Kjærlighet viser seg å være en grunnkompetanse for de ansatte selv om den krever sterk involvering og engasjement.

Avhandlingen viser gjennom intervjuene at kjærlighet kan bidra til å bygge ungdommenes selvtillit som videre hjelper dem med å delta i samfunnslivet gjennom arbeid og utdanning.

Kjærlighetens uttrykk

Kjærlighet viser seg først og fremst gjennom at de ansatte er utholdende i relasjonen med ungdommene, og viser at de anerkjenner dem slik de er, uavhengig av hvilken atferd de utfører.

Kjærlighet innebærer også at ungdommene blir fulgt tett opp, og at det stilles krav om ungdommenes deltakelse i samfunnslivet.

Dette viser ungdommene at noen vil stå på for dem og sammen med dem når livet er vanskelig.

Thranas studier viser dessuten at det er av betydning at de profesjonelle viser fysisk kontakt og nærhet og lar følelser inngå i den profesjonelle rollen.

Ukjente sider ved profesjonsrollen

Arbeidet til Thrana vil ha betydning for profesjonene i det offentlige velferdsapparatet fordi den viser sider ved den profesjonelle rollen som ikke tidligere er utdypet.

Arbeidet viser hvordan kjærlighet ikke bare tilhører det private livet til mennesker, men også kan inngå i den profesjonelle relasjonen i barnevernet, mellom sosialarbeider og barn og unge.

Thrana har vært tilknyttet doktorgradsområdet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) ved HiL i stipendiatperioden og veiledere har vært professor Halvor Fauske og førsteamanuensis Bjarne Øvrelid.

Artikkelen har tidligere vært publisert på hil.no