Disputerer på barns demokratiske deltakelse i barnehagen

Mari Pettersvold (foto: HiL)

Stipendiat Mari Pettersvold disputerer for sin doktorgrad på HiL 30. januar 2015 med avhandlingen "Barns demokratiske deltakelse i barnehagen: fordring og utfordring. En kritisk, tolkende studie av vilkår for at barns rett til medvirkning i barnehagen kan realiseres i samsvar med intensjonene".

Avhandlingen er skrevet på bakgrunn av en insistering på demokratiets muligheter, og et ønske om å advare mot å ta demokratiske prinsipper for gitt eller tømme begrepet for innhold.

Med denne avhandlingen ønsker Pettersvold også å peke på samfunnsmessige tendenser som kan sies å være en trussel mot idealer for medborgerskap og realisering av demokrati i barnehagen.

Lovfestet rett til medvirkning

Barns lovfestede rett til medvirkning i barnehagen, utledet av artikkel 12 om barns rett til å bli hørt i FNs barnekonvensjon, er et utgangspunkt for denne avhandlingen.

Rettigheten gjør det maktpåliggende å kritisk undersøke hvilket rom det er vilje, og muligheter, til å gi barn som demokratiske deltakere.

I avhandlingen undersøker Pettersvold hvilke kontekstuelle og relasjonelle forhold som enten begrenser dette rommet, eller som ser ut til å være avgjørende for at barn kan få erfaringer med demokratisk deltakelse. Dette i samsvar med intensjonene slik de fremkommer  i barnehagens formål og i § 3 i Barnehageloven.

Intervjuer med voksne og barn

Det overordnede forskningsspørsmålet i avhandlingen er: Hvilke vilkår ser ut til å være avgjørende for at barn skal få erfaringer med demokratisk deltakelse i barnehagen i samsvar med intensjonene?

Metodene som er anvendt er kvalitative og består av henholdsvis en casestudie av et prosjektarbeid om bærekraftig utvikling med barn, gruppeintervjuer med 32 førskolelærere i 13 barnehager og gruppeintervjuer med 41 5-åringer i fire barnehager.

Avhandlingen bygger på et resonnement om at det er en nær sammenheng mellom deltakelse og anerkjennelse på den måten at anerkjennelse, eller mangel på anerkjennelse, mer eller mindre vil motivere for deltakelse.

Varierende grad av anerkjennelse

Pettersvold viser i avhandlingen at det er svært varierende i hvilken grad barn er anerkjent som deltakere med synspunkter som utfordrer voksnes dømmekraft, privilegier og posisjon.

Funnene tilsier at potensialet som kan knyttes til barns demokratiske deltakelse utnyttes i for liten grad, og hun argumenterer for at det er først når uenighet og motsetninger anerkjennes, at det kan utnyttes bedre.

Hun viser også at dersom det tas for gitt at det er et gode for barn å delta, uavhengig av form og innhold, kan interessen for demokratisk deltakelse avta.

Det er tre vilkår hun mener å ha sett som er avgjørende for at retten til medvirkning kan realiseres i samsvar med intensjonene. Disse tre er:

  1. Et tolkningsgrunnlag for arbeidet med medvirkning basert på meningsdanning i fellesskap hvor uenighet verdsettes, og motstand eller kritikk anerkjennes
  2. Noe å være sammen om: faglighetens og saklighetens betydning for å delta
  3. Førskolelærerens kompetanse og relative autonomi.

Opponentene under disputasen til Mari Pettersvold er:

  • 1. opponent professor Katrin Hjort, Institut for kulturvidenskaber, Syddansk univeristet
  • 2. opponent professor Jan Kampmann, Institut for psykologi og uddannelsesforskning, Roskilde universitet
  • 3. opponent og komiteens administrator professor Rune Hausstätter, Avdeling for pedagogikk og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer

Artiklene

Avhandlingen bygger på følgende artikler:

  • Medvirkning, danning og demokrati i barnehagen. En casestudie av et prosjektarbeid om bærekraftig utvikling. Publisert i Barn 30(2), 23-42
  • Demokratiforståelser og barns demokratiske deltakelse i barnehagen. Publisert i Nordic Studies in Education 34 (2), 127 - 147
  • Children`s Participation as a site of struggle for recognition. Under fagfellevurdering i International Journal of Children’s Rights
  • Barns perspektiver på demokrati i barnehagen. Under fagfellevurdering i Utbildning och demokrati

Artikkelen er tidligere publisert på hil.no

Sist endret: .