Language: NOR | ENG

Jeg er ikke norsk vet du - jeg er internasjonal

Irene Trønnes Strøm

Irene Trønnes Strøm er klar til å forsvare sin doktorgradsavhandling tirsdag 8.november.

8. november 2016 forsvarer Irene Trønnes Strøm sin doktorgradsavhandling. Det blir den første disputasen fra ph.d-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Hedmark.

Hvilken betydning har kulturen din?

Mange ungdommer vokser i dag opp i miljøer med kulturell påvirkning fra mange kanter. Begrepet flerkulturell har de siste årene blitt stadig vanligere å høre, og mange betrakter seg selv som tilhørende i forskjellige kulturelle leirer.

Irene Trønnes Strøm har i sin avhandling sett nærmere på hva den kulturelle påvirkningen har å si for ungdommers musikalske utøvelse, og hvordan dette påvirker deres forhold til musikk. Hun har intervjuet ungdommer med ulik kulturell bakgrunn i en middels stor by i Norge og fått dem til å fortelle om sine erfaringer knyttet musikk og kultur.

Krysskultur

Avhandlingen introduserer begrepet krysskultur som henspiller på en bredere forståelse av kulturbegrepet. Med krysskultur sikter Trønnes Strøm til den unike miksen som oppstår når barn og unge daglig lever med påvirkning fra flere kulturer samtidig eller vekselvis.

I et flerkulturelt samfunn vil blant annet relasjonen mellom musikk og religiøs tro kunne oppleves som et konfliktfylt forhold. Normer og verdier for «riktig» og «gal» måte å forholde seg til musikk på vil kunne variere.

Musikk som livsressurs

Ved å se på hvordan ungdommene i studien på ulike måter trekker på både ressurser, verdier og normer i spennet mellom aktør og struktur i krysskulturelle kontekster, har Trønnes Strøm i sin avhandling belyst hvordan musikk kan fungere som livsressurs for ungdommene.

Ungdommene i studien brukte musikk både for å skape struktur i hverdagen, som empatiressurs, som en rød livstråd og i noen tilfeller til og med preventivt med tanke på selvskading. Trønnes Strøm omtaler derfor musikken for disse ungdommene som en livsnødvendig ressurs.

Her kan du lese hele avhandlingen 

Første disputas ved Campus Hamar

Disputasen til Irene Trønnes Strøm blir den første disputasen som holdes ved Campus Hamar. Det er en merkedag for Avdeling for lærerutdanningsfag og naturvitenskap som i mange år har hatt doktorgradsstipendiater, men aldri tidligere avholdt en egen disputas.

Prodekan for forskning Susan Lee Nacey ser frem til dagen. - Dette blir en stor og gledelig begivenhet ikke bare for Irene, men også for avdelingen og høgskolen for øvrig, den første av mange disputaser på eget doktorgradsprogram.

Bedømmelseskomité

Professor Even Ruud - Universitetet i Oslo/Norges musikkhøgskole (førsteopponent)

Professor Catharina Christophersen - Høgskolen i Bergen (andreopponent)

Komiteen har ellers bestått av førsteamanuensis Ingeborg Lunde Vestad ved Høgskolen i Hedmark (tredjeopponent) og i første fase førsteamanuensis Gro Anita Kamsvåg ved Høgskolen Dronning Maud Minne.

Leder av disputas

Rektor Anna Ottosen

Veiledere

Professor Sidsel Karlsen – Høgskolen i Hedmark

Professor Petter Dyndahl – Høgskolen i Hedmark

Professor Eva Sæther – Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet

Arrangør

Avdeling for lærerutdanningsfag og naturvitenskap