Hva skjer i møtet mellom RLE-lærere og religion?

Ole Kolbjørn Kjørven

Ole Kolbjørn Kjørven disputerer ved Det Norske Menighetsfakultetet 23.mai og skal forsvare avhandlingen hvor han har sett nærmere på lærernes rolle i undervisningen av RLE faget. Hva skjer når lærere leser og tolker religiøse fortellinger?

For eksempel den bibelske fortellingen Den bortkomne sønnen? Hva er det ved teksten fanger lærerens oppmerksomhet og hva ignoreres, og hva ved deres egen bakgrunn og erfaring spiller inn?

Komplekst samspill

Avhandlingen viser at teksttolkning ikke kun handler om å hente ut tekstens opplagte mening. Det handler heller ikke bare om leserens bakgrunn og erfaringer, som for eksempel leserens religiøse tilhørighet.

I stedet understrekes det at det alltid foregår et unikt og komplekst meningsskapende samspill mellom tekst og leser. Forståelsen for dette samspillet gir grunnlag for en bredere og også en mer kunnskapsbasert tilnærming til arbeid med religion i RLE der både elev og lærer er viktige tolkningsaktører.

Snevert kunnskapsbegrep

Vi lever i en tid der PISA og kvantitative undersøkelser om elevenes kunnskaper i stor grad styrer skolepolitikken og folks oppfatninger om skolen mer generelt. Kjørvens avhandlingen fokuserer på at denne måten å måle kunnskap bygger på et snevert kunnskapsbegrep og at slike kvantitative undersøkelser nødvendigvis ikke fremmer god læring ene og alene.

Behov for mer enn faglig tyngde

- Faglig kunnskap er selvfølgelig viktig, men det viktige er ikke å bare kunne gjengi denne kunnskapen, men å anvende den, påpeker Kjørven.

I Kjørvens materiale viste det seg at den læreren med mest faglig tyngde, og som helt sikkert hadde svart best på en kunnskapstest, endte opp med en tolkning som i beste fall lå helt på grensen til hva som kan kalles en faglig eller gyldig tolkning.

Hvorfor det? Fordi denne læreren brukte sin kunnskap og også sin bakgrunn og erfaringer for å fremme, sin helt spesielle agenda. Med andre ord, det skjedde noe i møtet mellom denne læreren og denne teksten. Det samme var også tilfelle med de andre lærerne, men da med annet utfall.

Fokus på forståelse og meningsdannelse 

Avhandlingen fokuserer i stor grad på hvor viktig det er å være seg bevisst på hvordan vi mennesker skaper mening og forståelse. Det er ikke slik at vi bare henter ut forståelse og mening, vi er alle med og skaper forståelse og mening.

Det er derfor viktig at lærere er seg bevisst dette og også tematiserer dette i undervisningen. For eksempel: Hva er det ved teksten som trigger meg, hva er det jeg overser eller ikke bryr meg om? Hvordan former min egen bakgrunn og mine erfaringer min tilnærming?

PISA-undersøkelser eller store kvantitative undersøkelser gir oss ikke kunnskap om dette. Kun nærstudier om hva som skjer i konkrete faglige situasjoner kan gi oss innblikk i det som avgjør lærere og elevers meningsskaping.

Disputas

Ole Kolbjørn Kjørven disputerer ved Det Norske Menighetsfakultetet torsdag den 23.mai kl. 12.15, prøveforelesningen holdes samme dag kl. 10.15.

Sist endret: .