Language: NOR | ENG

Første doktorgrad om tospråklige lærere

Joke Dewilde

24. oktober disputerte Joke Dewilde ved UiO med sin doktorgradsavhandling “Ambulating teachers. A case study of bilingual teachers and teacher collaboration”.

Rom for bedre samhandling 

Dewilde har i avhandlingen sin sett nærmere på tospråklige læreres arbeidssituasjon og samarbeid med andre lærere i den norske skolen. Det er første gang disse lærerne har blitt forsket på i en doktoravhandling, og funnene tyder på at det er potensial for å bedre samarbeid og arbeidsform.

Krevende arbeidsdager

De tospråklige lærerne jobber som oftest ambulerende mellom flere skoler, klasser og på tvers av fag, språk og kulturer. Dette gir en svært oppstykket arbeidsdag, og de tospråklige lærerne får i liten grad anledning til å være med å påvirke hvordan eller på hvilken måte arbeidet deres skal innpasses i den øvrige undervisningen.

Utradisjonell metode

Dewilde har utviklet en skyggeteknikk som hun kombinerer med lydopptak, for å få et innblikk i hvordan de tospråklige lærerne jobber. Hun har fulgt lærerne gjennom arbeidsdagene deres og notert hendelsesforløp, samtaler, arbeidsoppgaver med mer.

I tillegg har Dewilde brukt seg selv som deltager i forskningsprosjektet gjennom å føre reflekterende samtaler med de tospråklige lærerne. Disse samtalene har hun så sammenlignet med samtalene de tospråklige lærerne har hatt med andre lærere i det norske skoleverket, og her skiller samtalene seg tydelig.

Begrenset tid = begrenset påvirkning

I møte med andre lærere i den norske skolen får de tospråklige lærerne få muligheter til å reflektere over egne arbeidsoppgaver eller komme med innspill til hvordan de best mulig kan løse arbeidsoppgavene sine. De tospråklige lærerne har så liten tid i de forskjellige klassene at de som regel kommer til ferdige opplegg hvor de ikke får mulighet til selv å bidra eller komme med forslag til hvordan undervisningen bør legges opp for de tospråklige elevene.

Om disputasen 

Prøveforelesningen og disputasen ble i denne anledning avholdt på en og samme dag, noe Dewilde var helt komfortabel med. - Det er greit å bli ferdig på en dag mener hun. Prøveforelesningen ble også fulgt av forskningsmiljøet MultiLing ved UiO, som for anledningen hadde avlyst undervisningen sin for å overvære disputasen. 

At avhandling vekker interesse i fagmiljøet var opponentene enige i. De to opponentene fra henholdsvis Frankrike og Storbritannia hadde mange honnørord til disputanten og var godt fornøyd med forskningsarbeidet Dewilde presenterte under prøveforelesningen og disputasen ved UiO.

– Joke fikk mange velfortjente positive tilbakemeldinger under disputasen. Langt over middels, sier den stolte prodekanen for forskning ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Jørgen Klein.

Flinke opponenter

Dewilde var selv veldig fornøyd med opponentens innsats. – De var veldig generøse og ga meg mye taletid til å utdype avhandlingen min. Generelt synes jeg det var en veldig god stemning, og jeg klarte å holde roen og fokuset underveis, sier Dewilde.

Opponentene trakk spesielt frem Dewildes utradisjonelle valg av metode, og poengterte at dette var et betydelig bidrag til metodeutvikling som vil bli stående i lang tid fremover. Også Jokes kollegaer fra Høgskolen i Hedmark var imponert over innsatsen hennes og syntes hun avla en flott disputas.

Viktig å spre forskningen

Dewilde er opptatt av at forskningen hennes skal nå ut til aktuelle målgrupper i det norske skoleverket og benytter flere arenaer for å spre kunnskapen. Nylig har hun skrevet en populærvitenskapelig artikkel til tidsskriftet Bedre skole. Hun reiser på aktuelle seminarer og stiller gjerne opp på samarbeidsmøter i regi av kommuner og lignende. I tillegg underviser hun ved flere av lærer- og språkutdanningene ved Høgskolen i Hedmark.

Nye forskningsideer

Forskeren i henne er på ingen måte tilfredsstilt etter avlagt disputas, og Dewilde har mange planer for nye forskningsprosjekter. Blant annet kunne hun gjerne tenke seg å se nærmere på ungdommer som kommer til Norge med kort botid, og hvilket tilbud de får med tanke på språkopplæring.

Løpende prosjekter

Per nå deltar Dewilde i forskningsprosjektet Learning Spaces som ser på hvordan skolesystemene i de fire nordiske landene kan bidra til bedre integrering og sosial rettferdighet. Prosjektet er finansiert av NorForsk og både Joke Dewilde, Lars Anders Kulbrandstad og Thor André Skrefsrud fra Høgskolen i Hedmark deltar i prosjektet.

Fakta:

Avhandlingens tittel:

Ambulating teachers. A case study of bilingual teachers and teacher collaboration.

Prøveforelesningens tittel:

Language education policies in Norway: What is offered to whom and why? Some reflections on the conceptualization of bi- and multilingual education in a time of global migration.

Bedømmelseskomité:

Professor Christine Hélot, Université de Strasbourg /LILPA (Linguistique, Langues, Parole) / GEPE (Groupe d'Études sur le plurilinguisme Européen) UR 1339. (1. opponent).

Professor Adrian Blackledge, University of Birmingham/MOSAIC Centre for Research on Multilingualism. (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komitéens koordinator er førsteamanuensis Eva Thue Vold, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasens leder:

Førstelektor Torgeir Onstad, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere:

Professor Rita Hvistendahl, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
Professor Stephen Dobson, Høgskolen i Hedmark.
Førsteamanuensis Mari-Ann Igland, Høgskolen i Hedmark