Language: NOR | ENG

Disputas: Svein Barene

Svein Barene ved høgskolens Avdeling for folkehelsefag

Svein Barene ved høgskolens Avdeling for folkehelsefag disputerer 10. oktober

Svein Barene ved høgskolens Avdeling for folkehelsefag tar sin doktorgrad ved Københavns universitet, og disputerer der 10.oktober med avhandlingen "Soccer and Zumba as health promoting acivities among female hospital employees".

Hovedveileder er Peter Kustrup ved Københavns Universitet, og Anders Holtermann fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er biveileder. 

Bakgrunn for studien

Helsearbeidere (syke- og hjelpepleiere) er en yrkesgruppe bestående av en stor andel kvinner karakterisert med lav fysisk kapasitet (høy prevalens av overvekt/fedme og lav aerob utholdenhet) og som til daglig utsettes for høye fysiske arbeidskrav i form av tunge løft, ugunstige arbeidsstillinger, m.m. En slik ubalanse mellom lav fysisk kapasitet og høye fysiske arbeidskrav øker risikoen for enkelte livsstilssykdommer som f.eks. hjerte- og karsykdommer, muskel- og skjelettlidelser, m.m. som igjen kan føre til økt sykefravær og uføretrygd.

Regelmessig fysisk aktivitet kan bidra til å utjevne ubalansen mellom lav fysisk kapasitet og høye fysiske arbeidskrav, og dermed forebygge helseplager i denne yrkesgruppen. Arbeidsplassen har vært foreslått som en gunstig arena for slike helsefremmende initiativ, men en viktig forutsetning for at disse skal være effektive er at treningsaktivitetene er tilstrekkelig intensive (stimulerer fysiologiske faktorer), og at de er lystbetonte (for fremtidig deltakelse).

To treningsformer som er ansett for å være både intensive og lystbetonte, er fotball og Zumba. Formålet med denne studien var derfor å evaluere ulike fysiologiske helseeffekter av de to treningsformene på sykehusansatte (primært syke- og hjelpepleiere), samt å måle effekter på muskel- og skjelettsmerte, selvopplevd arbeidsevne og fysisk anstrengelse under arbeid.

Fotball og Zumba

I løpet av de siste 5 årene har det blitt publisert ca. 50 studier som viser at «mosjonsfotball», i form av spillets egenart - med korte intensive spurter, vendinger, hopp, rykk, osv., stimulerer en rekke fysiologiske faktorer som resulterer i positive helseeffekter hos utrente menn og kvinner. Zumba fitness er et gruppetreningskonsept basert på dansebevegelser til latinamerikanske rytmer som oppsto i Columbia på 90-tallet. Treningskonseptet kom til Skandinavia i 2008, og ble raskt svært populært gjennom store markedsføringskampanjer i ulike medier - hvor treningskonseptet ble presentert som svært effektivt og motiverende («Ditch the work out – join the party!»). Det finnes imidlertid ingen tidligere randomiserte kontrollerte studier som har evaluert de helsemessige effektene av Zumba.

118 deltakere, trening over 40 uker

Doktorgradsprosjektet er et 40-ukers kluster-randomisert treningsintervensjonsstudie hvor 118 sykehusansatte (11 menn/107 kvinner) ved Nordlandssykehuset i Bodø ble rekruttert til å delta. Deltakerne ble delt inn i to intervensjonsgrupper (fotball og Zumba) og en kontrollgruppe. Treningen ble organisert etter arbeidstid som 2-3 timers økter pr. uke gjennom de 12 første ukene, og fortsatte som 1-2 timers økter gjennom de siste 28 ukene. Intervensjonseffekter i de to treningsgruppene ble sammenliknet med kontrollgruppen.

Resultater

Studien viste at 12-ukers arbeidsplass-initiert fotball og Zumba trening resulterte i positive helseeffekter som forbedringer i aerob utholdenhet, fettmetabolisme og beinmarkører i blod, samt reduksjon i selvopplevd muskelsmerte i nakke-skulder regionen. Etter 40 uker var forbedringen i fettmetabolisme opprettholdt i begge intervensjonsgruppene, mens kun Zumba gruppen hadde vedlikeholdt fremgangen i aerob utholdenhet. Fotballgruppen opprettholdt imidlertid økningen av beinmarkører i blod, samt reduksjonen av muskelsmerte i nakke-skulder regionen etter 40 uker.

Konklusjon

På bakgrunn av at både fotball og Zumba trening forbedret deltakernes fysiske kapasitet kan man konkludere med at disse aktivitetene vil kunne bidra til å forebygge ubalansen mellom lav fysisk kapasitet og høye fysiske arbeidskrav blant kvinnelige helsearbeidene og dermed forebygge fremtidige helseplager i denne yrkesgruppen.

Om disputasen

Disputasen finner sted kl. 15:30 i auditorium 1 på Københanvns Universitet, August Kroghs bygning, Universitetsparken 13, København.