Language: NOR | ENG

Disputas: Liv Skomakerstuen Ødbehr – Sykepleievitenskap

Disputas: Liv Skomakerstuen Ødbehr – Sykepleievitenskap

Liv Skomakerstuen Ødbehr forsvarer sitt doktorgradarbeid om åndelig omsorg torsdag 17. desember på Ullevål sykehus. (Illustrasjonsbilde: Colourbox)

Cand.san. Liv Skomakerstuen Ødbehr, instituttleder ved Institutt for sykepleie ved Høgskolen i Hedmark, forsvarer torsdag 17. desember sin avhandling for graden ph.d.: Spiritual Care in Dementia Nursing. A Qualitative, Exploratory Study.

liv_skomakerstuen_odebehr

Liv Skomakerstuen Ødebehr er forsker ved Avdeling for folkehelsefag ved Høgskolen i Hedmark

Forskning viser at sykepleiere og helsefagarbeidere betrakter åndelig omsorg som krevende, og at de har liten trening i å identifisere pasienters åndelige behov. Det kan framstå som enda vanskeligere i demensomsorgen i sykehjem, fordi mange pasienter ikke kan redegjøre for slike behov selv. I tillegg rapporteres det at sykehjems-kulturen i liten grad er åpen i forhold til å diskutere åndelige og religiøse spørsmål, og at flere sykepleiere og helsefagarbeidere lar være å snakke om temaet av den grunn.

Åndelig omsorg

For å utdype denne siden av den helhetlige omsorgen ytterligere, intervjuet vi sykepleiere og helsefagarbeider i sykehjem i forhold til deres forståelse av åndelig omsorg med utgangspunkt i erfaringer fra praksis. Funnene i dette doktorgradsprosjektet viser at åndelig omsorg handler om å møte pasienters behov for å oppleve indre fred, tilhørighet, samhold og velvære. Videre anses åndelig omsorg som å styrke pasienters relasjon til seg selv, til andre og til Gud. Åndelig omsorg forstås som intuitiv, taus og altruistisk og som en del av den generelle omsorgen. Sykepleierne og helsefagarbeiderne la til rette for aktiviteter som fremmet pasienters erfaring av mening i hverdagslivet, selv om deres forståelse av pasientenes meningsdannelse var vag. På samme måte var forståelse av religiøsitetens betydning i pasienters liv uklar.

Hovedmålet med dette doktorgradsprosjektet var å undersøke hvordan sykepleiere (offentlig godkjente sykepleiere) og helsefagarbeidere (helsefagarbeidere/ omsorgsarbeidere/ hjelpepleiere) utfører åndelig omsorg i sykehjem, gjennom å fokusere på deres erfaringer av, og perspektiv på, åndelige behov hos personer med demens. Avhandlingen består av fire studier. Tre av studiene har et utforskende kvalitativt design, og en av studiene er en litteraturstudie.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Charlotte Delmar, Institut for Folkesundhed – Sygepleje, Aarhus Universitet
  • 2. opponent: Professor Dagfinn Ulland, Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis  Lisbeth Thoresen, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor  Marit Kirkevold, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

  • Professor Lars Danbolt, Religions-psykologisk senter, Sykehuset Innlandet HF