Disputas: Kim Magnus Bærum

Disputas: Kim Magnus Bærum

Den 19. februar forsvarer Kim Magnus Bærum sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo. Tittelen for avhandlingen er: Climate-driven population responses of resident brown trout, Salmo trutta, Trends and future projections. 

Sammendrag av avhandlingen

Ørreten er en viktig sports- og matfisk for mange mennesker. Dette gjenspeiles i det omfattende arbeidet som utføres gjennom kultivering og utsetting over store deler av verden. Dette har også ført til en stor forskningsinteresse for denne fisken.

Klimaendringer og ulike arters respons til klimaendringer har et økt fokus innen biologien. Livshistoriestrategier og populasjonsdynamikken til arten kan endre seg i takt med klimaendringene, og disse sammenhengene anses som viktige for å forstå klimaeffekter og økologiske prosesser. Økt kunnskap innen dette feltet er derfor viktig for å kunne drive en god forvaltning som er tilpasset fremtidige klimaendringer. Bærum er en av de første i verden til å vise hvordan klima kan påvirke ørretens populasjonsdynamikk gjennom endringer i ulike livshistoriestrategier.

Kim Magnus Bærum har gjennom sin studie forsket på klimaeffekter på forskjellige livshistorietrekk hos ørret over en klimagradient i Norge. Han viser at klimaendringer har en potensiell negativ effekt for vannlevende vekselvarme dyr som lever i tempererte områder, gjennom reduksjon i fiskens vekst og populasjonsstørrelse på grunn av økende og mer varierende temperatur. Effektene av klima er imidlertid avhengig av andre ytre forhold også, sånn som høyde over havet, nedbør og bestandstetthet. Bærum viser også at fisken selv, gjennom lokale tilpasninger, kan redusere de negative effektene av klima, særlig gjennom kjønnsmodning ved tidligere alder og mindre størrelser. Han viser også gjennom sitt doktorgradsarbeid at brunørreten har en betydelig evne til å tilpasse seg forskjellig klima, gjennom variasjon i vekstrater på et tidlig livsstadium.

Disputasen

Disputasen avholdes ved Universitetet i Oslo, Kristine Bonnevies hus, Auditorium 1.

Prøveforelesningen starter kl. 10.15, og selve forsvaret kl. 13.15.

Tittel for prøveforelesningen er: Freshwater biodiversity in a changing environment; spatial and temporal patterns.

Bedømmelseskomité

Professor Eva Bergman, Karlstad University

Doktor Johan Höjesjö, University of Gothenburg

Professor Tom Andersen, Universitetet i Oslo

Veiledere

Professor Thrond Haugen, Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet

Professor Asbjørn Vøllestad, Universitetet i Oslo

Doktor Peter Kiffney, NOAA Fisheries, Seattle

Sist endret: .