Language: NOR | ENG

Disputas: James Coburn

Disputas: James Coburn

Dekan Morten Ørbeck (til høyre) kunne gratulere doktorand James Coburn med vel gjennomført disputas.

22. november forsvarte James Coburn sitt doktorgradsarbeid foran en enstemmig bedømmelseskomite. Dette er andre kandidat som uteksamineres fra høgskolen sitt doktorgradsprogram i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, og også denne disputasen ble gjennomført med glans.

Hvordan påvirkes yrkesutøvelsen når engelsklærere uten formell utdanning får videreutdanning i faget? Dette var problemstillingen James Coburn har sett nærmere på i sin avhandling.

Effekten av videreutdanning

James Coburn har i sin doktorgradsavhandling, The professional development of English Language Teachers: Investigating the impact and design of a national in-service EFL teacher education course, undersøkt profesjonsutviklingen til en gruppe erfarne norske grunnskolelærere som har undervist i engelsk uten formell utdanning som engelsklærere. Studien undersøker hvilken innvirkning et ettårig videreutdanningskurs i engelsk har hatt på lærerne.

Funnene tyder på at lærerne fikk økt kompetanse som engelsklærere, at de brukte vesentlig mer engelsk i klasserommet, at de ble mindre avhengige av lærerbøker, og at de la opp til at elevene skulle være mer aktive i timene.

Generelt ble lærernes tillit til egne muntlige ferdigheter i engelsk større, men en viss usikkerhet og engstelse for å gjøre grammatiske feil hang igjen. De fikk en dypere forståelse for målene i læreplanen, men de har fremdeles vanskeligheter med å håndtere læringsmål som gjelder uttale.

Utfordringer 

Etter å ha fullført videreutdanningen møter mange lærere utfordringer fordi andre kolleger som underviser i engelsk, ikke har utdanning som engelsklærere og ikke er fortrolige med kommunikative metoder i språkundervisningen.

Coburn viser i sin avhandling at en av svakhetene ved kursopplegget er at skolene hvor lærerne til daglig underviser nødvendigvis ikke nyttegjør seg fullt ut av den nye kompetansen. Det gis ingen oppfølging av lærerne etter kurset, og det legges ikke opp til at lærerne kan få praktisert muntlig engelsk og samarbeide med hverandre mellom seminarene.

Funnene i studien tyder blant annet på at det er behov for å tilpasse kombinasjonen av nett- og samlingsbasert kursopplegg og for å ha en oppfølging av lærerne etter kurset.

 

Les hele avhandlingen her

Avhandlingens tittel:

The professional development of English Language Teachers: Investigating the impact and design of a national in-service EFL teacher education course

 

Bedømmelseskomité:

Professor Janet Enever, Umeå Universitet (førsteopponent)

Professor Ion Patrick Francis Drew, Universitetet i Stavanger (andreopponent)

Professor Susan Nacey, Høgskolen i Hedmark (administrator)

 

Veiledere:

Hovedveileder: Professor Lars Anders Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark

Medveileder: Professor Glenn Ole Hellekjær, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo

Medveileder: Professor Simon Borg, University of Leeds