Language: NOR | ENG

Disputas: Irene Trønnes Strøm

Disputas: Irene Trønnes Strøm

Dekan Morten Ørbeck kunne gratulere doktorand Irene Trønnes Strøm med vel gjennomført disputas - den første på Campus Hamars eget doktorgradsprogram. 

Irene Trønnes Strøm forsvarte tirsdag sitt doktorgradsarbeid med glans foran en enstemmig bedømmelseskomite. Hun er dermed den første kandidaten som uteksamineres fra Høgskolen i Hedmark sitt doktorgradsprogram i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. 

I avhandlingen "Jeg er ikke norsk, vet du, jeg er internasjonal". En etnografisk studie av musikalsk aktørskap blant ungdom i krysskulturelle kontekster", ser Strøm blant annet nærmere på hva den kulturelle påvirkningen har å si for ungdommers musikalske utøvelse, og hvordan dette påvirker deres forhold til musikk. Hun har intervjuet ungdommer med ulik kulturell bakgrunn i en middels stor by i Norge og fått dem til å fortelle om sine erfaringer knyttet musikk og kultur.

- Ungdom opplever en ny type hverdag, der de påvirkes av mange forskjellige kulturer av og på hele tiden. Det er ikke slik at en norsk ungdom med afrikansk bakgrunn nødvendigvis bare liker hiphop. Ungdommen bruker og forholder seg til musikk på mange forskjellige måter, og det skiller seg kanskje litt fra da vi var unge, sa Strøm blant annet for å forklare begrepet krysskulturell. 

Ved å se på hvordan ungdommene i studien på ulike måter trekker på både ressurser, verdier og normer i spennet mellom aktør og struktur i krysskulturelle kontekster, har Trønnes Strøm i sin avhandling belyst hvordan musikk kan fungere som livsressurs for ungdommene.

Ungdommene i studien brukte musikk både for å skape struktur i hverdagen, som empatiressurs, som en rød livstråd og i noen tilfeller til og med preventivt med tanke på selvskading. Trønnes Strøm omtaler derfor musikken for disse ungdommene som en livsnødvendig ressurs.

ezembed

I en disputas skal doktorgradskandidaten gjøre rede for forskningen og resultatene i avhandlingen sin, og forsvare den i form av å møte kritikk fra utnevnte opponenter. Opponentene til Strøm var professor Even Ruud fra Universitet i Oslo/Norges musikkhøgskole og professor Catharina Christophersen fra Høgskolen i Bergen. I dialogen mellom kandidaten og opponentene svarte Irene Strøm svært godt på de utfordringene hun ble gitt.

- Dette har vært en utrolig lærerik dag for meg også, sa Irene Strøm etter at disputasen var vel gjennomført. Hun ser frem til å kunne senke skuldrene litt og heller konsentrere seg om hvordan funnene i avhandlingen kan komme til praktisk anvendelse. 

Med glans

Rektor ved Høgskolen i Hedmark, Anna L. Ottosen, ledet disputasen og var raskt fremme for å gratulere Irene Strøm da resultatet var klart.

- Først og fremst - gratulerer til deg Irene! Å gjennomføre et doktorgradsløp er en krevende øvelse som det står stor respekt av, sa rektoren. 

- Det har vært veldig spennende å sette seg litt inn i hva du har arbeidet med, og det har vært en spennende dag. En disputas skal være en kritisk gjennomgang av avhandlingen, og doktoranden skal forsvare sitt arbeid. En god disputas har en nerve - hvor vi andre kan overvære et faglig møte hvor problemstillinger og ulike perspektiver og synspunkter løftes frem og kritisk analyseres og drøftes. Dette var en god disputas, og du klarte deg med glans, Irene!

En stor dag for høgskolen

- Som dere har skjønt er dette en helt spesiell dag for høgskolen og oss her på Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, også kalt Campus Hamar. Det er første disputas på vårt eget ph.d-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, sa en tydelig stolt dekan for avdelingen, Morten Ørbeck, da det ble klart at doktorgradskandidat Irene Strøm hadde bestått sin disputas. 

Doktorgradsprogrammet har hatt en formidabel utvikling på kort tid og vil være det største innenfor den fusjonerte Høgskolen i Innlandet, med 31 tilknyttede stipendiater og et fagmiljø bestående av 17 professorer og 40 dosenter/førsteamanuenser med omfattende regional, nasjonal og internasjonal forskningsvirksomhet.

Viktig for universitetssatsingen

- Det blir ytterligere en disputas før jul - James Coburn på engelsk disputerer 22. november, neste år ventes inntil 10 disputaser på vårt program her i Hamar - og i 2018 ytterligere seks. Dette lukter det universitet av! sier dekanen. 

Hovedkravet for å bli universitet er at institusjonen har doktorgradsutdanning på minst fire ulike områder, hvor hvert ph.d-program har minst 15 aktive doktorander, og der to av dem har minst 5 doktorgradsdisputaser i gjennomsnitt per år. 

- Gjennom din disputas i dag, Irene, er du altså med på å starte noe som skal ende med et eget universitet i Innlandet, og at Hamar kan bli en universitetsby. 

- Nå er det fullført og du kan senke skuldrene og være stolt av deg seg, Irene. Vi er i hvert fall stolt av deg. Jeg vet at jeg har hele avdelingen med meg i gratulasjonene. Og vi er glad for å få kunne nyttegjøre oss din kompetanse som ansatt i fagstilling, sa dekanen.

Ørbeck rettet også oppmerksomheten mot det regionale partnerskapet som sto bak Prosjekt innlandsuniversitetet som gjorde det mulig å finansiere oppbyggingen av blant annet doktorgradsprogrammet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag på Campus Hamar. I tillegg takket han Høgskolen i Hedmark og tidligere rektor Lise Iversen Kulbrandstad for å ha satset på og jobbet for å få akkreditert programmet, og Petter Dyndahl for å ha ledet ph.d-programmet gjennom etableringsfasen og frem til høstingen av den første frukten - Irene Strøm som disputerer som den første på programmet.